เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2525 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในพื้นที่ ลดการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ในระยะเริ่มแรกมูลนิธิโครงการหลวงได้ศึกษาหารูปแบบการส่งเสริมชาวเขาบนพื้นที่สูง เพื่อให้ชาวเขายอมรับพืชชนิดใหม่ปลูกทดแทนฝิ่น ได้แก่ ผัก ไม้ผล เฟินหนัง และพืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยน้ำริน และทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน เกษตรกรในพื้นที่จึงเกิดขวัญและกำลังใจที่จะประกอบอาชีพสุจริตโดยการปลูกพืชเขตหนาวและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงต่อไป
เป็นภูเขาสูงชัน ครอบคลุมพื้นที่ 12,419 ไร่
400 - 1,100 เมตร
23 องศาเซลเซียส

ชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอดำ-มูเซอแดง) ปกาเกอะญอ และคนเมือง รวม 2 หมู่บ้าน (7 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 1,560 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และการปลูกไม้ตัดดอก ไม้ตัดใบ พืชไร่ กาแฟ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์พึ่งพาตนเอง และส่งเสริมการพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

  • ผัก : คะน้าฮ่องกง บร็อกโคโลนี มะเขือเทศเชอร์รีแดง ซูกินี ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาวปลี มันเทศญี่ปุ่น มันฝรั่ง แครอท เบบี้แครอท 
    ถั่วแขก ผักกาดหัว โอ๊คลีฟเขียว ผักกาดหอมใบแดง
  • ไม้ดอก : เฟินหนัง เบญจมาศ ลิอะทริส ออนิโธกาลัม เฟิร์นนาคราชฟิจิ เฟิร์นเขากวาง
  • ไม้ผล : เสาวรส อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี่ พลับ บ๊วย
  • ดอกไม้แห้ง : ข้าวฟ้างแบน พุซซี่วิลโล่ สแตติสคสเปีย
  • สมุนไพร : โรสแมรี่ อิตาเลี่ยนพาสเลย์
  • พืชไร่ : ถั่วแดง ถั่วอะซูกิ กัญชง
  • กาแฟ : พันธุ์อาราบิก้า

 

 

136 หมู่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
อีเมล: hnr7037rpf@gmail.com

  

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน (pdf) THAIENG