เดิมเป็นศูนย์ย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ต่อมา ในปี พ.ศ. 2526 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น บนพื้นที่ 20 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

เป็นหุบเขาและเนินเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบแคบกระจายอยู่ทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ 88,339 ไร่

600 – 1,400 เมตร
22 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ปกาเกอะญอ ลาหู่ และจีนยูนนาน ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน (14 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 7,470 คน

1. งานส่งเสริม

ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล ชา กาแฟ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ส่งเสริมการปลูกชาจีน กาแฟ และไม้ผลยืนต้น สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

2. งานวิจัย

  • โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการสุ่ความมั่นคงด้านสุขภาพและทรัพยากรสมุนไพรของชุมชนบนพื้นที่สูงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

ได้แก่ พริกหวานสีแดง พริกหวานเหลือง ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก บ๊วย พลับ พลัม ชาอัสสัม ชาจีนเบอร์12,17 กาแฟอาราบิก้า

 

 

600 หมู่ 16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
อีเมล: hnk7036rpf@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น (pdf) THAIENG