เมื่อปี พ.ศ. 2522 ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพจากบ้านบ่อเหล็ก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ไปอยู่ที่หมู่บ้านห้วยลึก เนื่องจากพื้นที่ทำกินเดิมไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและได้ยื่นถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอพระราชทานที่ดินทำกิน ต่อมาปี พ.ศ. 2522 มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าไปช่วยเหลือชาวเขาในพื้นที่ โดยร่วมกับกรมป่าไม้แบ่งพื้นที่ในเขตป่าเสื่อมโทรม ให้เป็นแหล่งทำกินแก่ราษฎรชาวเขาหมู่บ้านห้วยลึก หลังจากนั้น จึงมีชาวเขาเผ่าม้งจากหมู่บ้านป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และจาก จ.แม่ฮ่องสอน  อพยพเข้ามาสมทบ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก เพื่อส่งเสริมด้านเกษตรกรรมแก่ชาวเขา
เป็นที่ราบสลับเนินเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน ครอบคลุมพื้นที่ 9,946 ไร่
500 – 900 เมตร
24 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง ลาหู่ และคนเมือง รวม 3 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 2,600 คน

1. งานส่งเสริม

ส่งเสริมการปลูกพืชผัก สมุนไพร ผักอินทรีย์ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้กระถาง แม่พันธุ์เบญจมาศ ปศุสัตว์ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และมาตรฐานอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร

2. การวิจัย

  •  งานวิจัยผัก ร่วมกับศูนย์อารักขาพืช คือ การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อ Beauveria bassiana ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวในแปลงมะเขือม่วง
  •  งานวิจัยไม้ดอก ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไม้ดอก อาทิ เบญจมาศ หงอนไก่ และดอกเก็กฮวย  และการศึกษาและรวบรวมพันธุ์บัวดินร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

ได้แก่ ผักกาดแก้ว ผักกาดขาวปลี แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ มะเขือเทศเชอรี่สีแดง ถั่วฝักยาว เรดโครอล แตงร้าน โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง มะม่วง อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี เสาวรส องุ่น มัลเบอร์รี และสตรอว์เบอร์รี เบญจมาศตัดดอก หงอนไก่ตัดดอก เบญจมาศกระถาง กุหลาบหินกระถาง ไก่กระดูกดำ

 

หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
อีเมล: hluk7040rpf@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก (pdf) THAI,ENG