เมื่อปี พ.ศ. 2539 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย นายจงนึ่ง ศักดิ์สิทธานุภาพ ผู้ใหญ่บ้านห้วยแล้งขณะนั้น ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อให้ราษฎรได้มีอาชีพที่มั่นคง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งจึงเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

เป็นภูเขาสูง มีที่ราบลุ่มขนาดใหญ่
390 - 1,400 เมตร
24 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ไทลื้อ ขมุ และเมี่ยน รวม 9 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 4,940 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP)  สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนายุวเกษตกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ คอสสลัด ผักกาดหอมใบแดง โอ๊คลีฟแดง ผักกาดฮ่องเต้ก้านขาว คะน้าฮ่องกง คะน้ายอด ผักกาด กวางตุ้ง กระเทียมต้น องุ่น มะม่วง เสาวรส อาโวคาโด ส้มโอ กาแฟอาราบิก้า

 

334 หมู่ 5 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
อีเมล: Hlang7043rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (pdf) THAIENG