สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2512 ที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,500 บาท ซื้อที่ดินในบริเวณดอยอ่างขางเป็นสถานีวิจัย ศึกษาทดลองพืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพแทนการปลูกฝิ่น
โดยทั่วไปเป็นแอ่งรูปร่างคล้ายกระทะ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,213 ไร่
1,400 - 1,920 เมตร
12.6 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอดำ) จีนยูนาน ไทยใหญ่ และดาราอั้ง จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 6,551 คน

        สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยรวบรวมคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีงานผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากแปลงสาธิตการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายในสถานีฯ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขา ในการเพาะปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ พีช พลับ บ๊วย กีวีฟรุต อาโวกาโด สตรอว์เบอร์รี กาแฟอาราบิกา ชาจีน ผักอินทรีย์ กุหลาบ คาลล่าลิลลี่ ไม้กระถาง เห็ดพอร์โทเบลโล

หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
โทร 053 969 476 ถึง 8 แฟ็กซ์ 053 969 475
อีเมล: reportangkhang@gmail.com

www.royalprojectangkhang.com

ดาวน์โหลดข้อมูลสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (pdf) THAIENG