หมู่บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ห่างไกลและทุรกันดาร เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ มีฐานะยากจน ดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่น รวมทั้งเริ่มมีการบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพด มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
        พ.ศ. 2559 มูลนิธิโครงการหลวงจึงเข้าไปพัฒนาชุมชนดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง โดยเริ่มดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โครงการหลวง คือ การพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าไปสำรวจและปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเริ่มดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ มาตามลำดับ และก่อตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ”

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน
500 - 1,200 เมตร
21 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ รวม 6 หมู่บ้าน 14 หย่อมบ้าน  จำนวนประชากรกว่า 5,610 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืช และศึกษาการเจริญเติบโตของพืชภายใต้สภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ เพื่อคัดเลือกชนิดพืชที่มีความเหมาะสมส่งเสริมแก่เกษตรกร ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล และกาแฟ จนสามารถสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสนับสนุน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ภายใต้บริบทของชุมชน โดยร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนายุวเกษตรกรโครงการหลวง เพื่อเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต

ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ กวางตุ้งต้น ถั่วแขก มะเขือม่วงก้านเขียว ฟักทองญี่ปุ่น ถั่วฝักยาว พริกกะเหรี่ยง แตงกวา เสาวรส สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี อาโวคาโด 

หมู่ที่ 13  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ (pdf) THAIENG