เมื่อปี พ.ศ. 2521  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปที่ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้ช่วยราษฎรในชุมชนทาเหนือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ป้องกันปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และให้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือขึ้น โดยการดำเนินงานในช่วงแรก ได้รับความร่วมมือจากองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ ในรูปการปลูกสร้างสวนป่า มุ่งหวังให้ราษฎรมีรายได้จากการดูแลรักษาป่าไม้ ต่อมาจึงได้เริ่มพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ชาวบ้าน

เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา ด้านทิศเหนือมีแม่น้ำแม่ทาไหลผ่าน ทางทิศใต้เป็นภูเขาสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 158,760  ไร่
520 - 850 เมตร
23 องศาเซลเซียส
คนเมืองและชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ รวม 14 หมู่บ้าน จำนวนประชากรกว่า 6,940 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล กาแฟ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมพันธุ์เมซานี แพะนม ไก่ไข่อินทรีย์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมถึงการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วเข็ม ถั่วฝักยาว อาโวคาโด เสาวรส ควายนม แพะนม ไก่ไข่อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพอินทรีย์

 

บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ 2 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
อีเมล: mtn7024rpf@gmail.com

   

       

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ (pdf) THAIENG