เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ ซึ่งมีอาชีพทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา มีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอยในที่ดอน เส้นทางคมนาคมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต  จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาบ้านวัดจันทร์ และหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน

เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาเล็กน้อย โดยทั่วไปเป็นป่าสนเขา  และเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่แจ่ม ครอบคลุมพื้นที่ 151,833 ไร่
900-1,200 เมตร
18 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และลีซู พื้นที่รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน ใน 2 ตำบล ปฏิบัติงาน 17 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 8,005 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ มุ่งพัฒนาและจัดทำแปลงทดสอบสาธิตการเพาะปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และการปลูกไม้ผล ดอกไม้แห้ง กาแฟ และเลี้ยงสัตว์ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น กะหล่ำปลีรูปหัวใจ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปีแดง ซุกินี่ ผักกาดหวาน ผักกาดหอมห่อ ถั่วลันเตาหวาน ถั่วแขก เสาวรส อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี เลมอน สาลี่ ส้มคัมควอท เกรฟฟรุต บ๊วย พลับ ไก่เบรสฝรั่งเศส ไก่กระดูกดำ หมู ตาบู ยูคาถ้วยทอง ใบก่อ เปลือกสน ลูกสน ฝาก่อ ฐานบัวตอง กาแฟอาราบิก้า

 

 

    

เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางแม่มาลัย-ปาย ก่อนถึงอำเภอปาย แล้วเลี้ยวซ้ายไปวัดจันทร์  รวมระยะทาง 157  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

          เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางแม่ริม 1096  แล้วต่อยังอำเภอสะเมิง  ผ่านทาง อำเภอสะเมิง -วัดจันทร์  ระยะทาง 154  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  มีรถประจำทางผ่านจุดขึ้นรถที่ตลาดวโรรส

 

 

 

 

หมู่ 7 หมู่บ้านแกน้อย ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130
อีเมล: vj7031rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ (pdf) THAI, ENG