เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ ซึ่งมีอาชีพทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา มีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอยในที่ดอน เส้นทางคมนาคมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต  จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาบ้านวัดจันทร์ และหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน

เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาเล็กน้อย โดยทั่วไปเป็นป่าสนเขา  และเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่แจ่ม ครอบคลุมพื้นที่ 151,833 ไร่
900-1,200 เมตร
18 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และลีซู พื้นที่รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน ใน 2 ตำบล ปฏิบัติงาน 17 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 8,005 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ มุ่งพัฒนาและจัดทำแปลงทดสอบสาธิตการเพาะปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และการปลูกไม้ผล ดอกไม้แห้ง กาแฟ และเลี้ยงสัตว์ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีรูปหัวใจ อาโวคาโด สาลี่ พลับบ๊วย   เสาวรส เคพกูสเบอร์รี ข้าวนาดำ ไก่เบรส ไก่กระดูกดำ

 

 

    

เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางแม่มาลัย-ปาย ก่อนถึงอำเภอปาย แล้วเลี้ยวซ้ายไปวัดจันทร์  รวมระยะทาง 157  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

          เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางแม่ริม 1096  แล้วต่อยังอำเภอสะเมิง  ผ่านทาง อำเภอสะเมิง -วัดจันทร์  ระยะทาง 154  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  มีรถประจำทางผ่านจุดขึ้นรถที่ตลาดวโรรส

 

 

 

 

หมู่ 7 หมู่บ้านแกน้อย ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130 โทร 08 4365 5405
อีเมล: vj7031rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ (pdf) THAI, ENG