เมื่อ พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ป่าสะเมิง (บ้านป่าเลา) ได้มีราษฎรจากบ้านแม่ขนิลร่วมรับเสด็จและถวายฎีกา ขอพระราชทานการสนับสนุนและพัฒนาพื้นที่ทำกินพื้นที่ป่าทุ่งอี่เริง (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงในปัจจุบัน) พ.ศ. 2520 โครงการหลวงร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการหลวงทุ่งเริง และกรมชลประทานวางระบบชลประทานเพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภค พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวบ้านแม่ขนิล ณ พื้นที่ป่าทุ่งอี่เริง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลงานของกรมพัฒนาที่ดิน และได้มีการส่งเสริมปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วเหลือง ต่อมา พ.ศ. 2525 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง เพื่อดำเนินงานส่งเสริมอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาครอบคลุมพื้นที่ 13,277 ไร่
650 เมตร
22 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและคนเมือง รวม 4 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 1,530 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ผักกาดกวางตุ้ง เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดฮ่องเต้ คะน้าฮ่องกง ยอดซาโยเต้ ลูกซาโยเต้ แตงร้าน ถั่วแขก ถั่วฝักยาว คะน้าฮ่องเต้ เบบี้อ่องเต้ มะเขือเทศเชอรี่ อาโวคาโด เสาวรส เคพกูสเบอรี่ ไก่กระดูกดำ ไก่เบส แชมพู ครีมนวดผม ไอศกรีม สบู่จากอาโวคาโด น้ำสมุนไพร

 

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านอำเภอหางดง กิโลเมตรที่ 10 จะมีทางแยก เลี้ยวขวาไปสะเมิง (ทางหลวงหมายเลข 1269) ผ่านกฤษดาดอยรีสอร์ท-บ้านแม่ฮะ-บ้านปางยาง ถึงหลักกิโลเมตรที่ 15 เลี้ยวซ้ายอีก 2 กิโลเมตร ถึงที่ทำการศูนย์ฯ รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร

 

 

บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ 6 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
อีเมล: trueng7015rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง (pdf) THAI, ENG