ศูนย์พัฒนาโรงการหลวงทุ่งเรา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 ที่บ้านป่าเลา ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และกรมชนประทานเริ่มต้นดำเนินการบุกเบิกพื้นที่ทำกินให้เกษตรกร จัดหาแหล่งน้ำ  และระบบชลประทาน เพื่อลดการปลูกฝิ่น เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรชาวเขาให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดการทำไร่เลื่อนลอย ส่งเสริมและให้ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านการปลูกสตรอเบอรี่เป็นลำดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านส่งเสริมการปลูกพืชผัก  ไม้ผลและไม้ดอก จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา  มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 2,081ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ประชากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจำนวน 200 ครัวเรือน 1,674 คน

 

 


 

 

72 หมู่ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

 

 


 

เป็นภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 800-1,300 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH ที่ .5.5-6.5

 

 


 

อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิสูงสุด  37  องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตรต่อปี  

 


 

ประกอบด้วยเผ่าม้ง 1,280 คน และคนพื้นเมือง 42 คน รวม 1,322 คน คิดเป็น 222 ครัวเรือน ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน 5 หย่อมบ้าน
ศาสนา พุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 43 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ใช้เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ริม แล้วเลี้ยวซ้าย ตามหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง อีกประมาณ 25 กิโลเมตร จะพบป้ายศูนย์ทางซ้ายมือให้เลี้ยวเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร จะถึงที่ตั้งศูนย์  ระหว่างทางมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น  ปางช้าง รีสอร์ท  น้ำตก สวนกล้วยไม้ สามารถแวะเที่ยวได้

 

  


 

1 เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเป็นหลักแหล่งและยั่งยืน (อย่างน้อยให้มีรายได้พอกิน)
2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม  การศึกษา  สาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน
3 เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

 


 

 

งานทดสอบและสาธิต   การปลูกพืช ศูนย์ฯทุ่งเราได้ทำการทดสอบและสาธิตการปลูกพืชเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่งานส่งเสริมแก่เกษตรกร ได้แก่  งานทดสอบพืชผัก ได้ทำการสาธิตการปลูกผักในสารละลาย (Hydropronic)  ผักที่ใช้ปลูก จำนวน 4 ชนิด คือ  โอ๊คลีฟแดง  เรดคอรัลสลัด เฮดสลัด และฟิลเลย์ไอซ์เบริ์ก  งานทดสอบและสาธิตไม้ผล  ได้แก่ อะโวคาโด
การเลี้ยงสัตว์ สาธิตการเลี้ยงหมูหลุม
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ด้านการปลูกพืช ได้แก่ พืชผัก  ไม้ผล และไม้ดอก  
ได้ทำการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรโดยยังมุ่งเน้นการ ผลิตภายใต้โรงเรือนเป็นหลักสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่  เกษตรกรเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะพืชผักเมืองหนาว  พืชหลักที่ทำการส่งเสริม ได้แก่
พริกหวาน  มะเขือเทศ  และลูกฟักชาโยเต้

 

 

 


 

 

ในปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเราได้ทำการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรมีผลต่างเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2551 คิดเป็น 182%  คือ พืชผัก  ที่ทำการส่งเสริมหลักได้แก่ พริกหวานสีเขียว-เหลือง-แดง, มะเขือเทศโครงการหลวงช่อ,มะเขือเทศโครงการหลวงปกติและลูกฟักชาโยเต้ ไม้ดอก ที่ทำการส่งเสริม 2 ชนิดได้แก่ กุหลาบ และเยอบีร่า  รวมมูลค่าผักและดอกไม้  เป็นเงิน  12,300,000 บาท ด้านกิจกรรมกลุ่มจากปีงบประมาณ 2552 ได้ดำเนินการพัฒนากลุ่มสหกรณ์  1 กลุ่ม สมาชิก 50 ราย และในปีงบประมาณ 2552เพิ่มเป็น 2 กลุ่ม ปัจจุบันสมาชิกเพิ่มเป็น 100 ราย จากผลการดำเนินงานพัฒนากลุ่มสหกรณ์ทำให้เป็นที่เชื่อถือของเกษตรกรจึงทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นในปริมาณข้างต้น ผลจากการดำเนินงานส่งเสริมทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีแหล่งเงินลงทุนด้านปัจจัยการผลิต  ทำให้เกษตรกรมีความต้องการเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ฯ เพิ่มมากขึ้น