เมื่อ พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ นอกเหนือจากการทำอาชีพเดิมคือ การปลูกเมี่ยง ต่อมาจึงได้เริ่มนำพืชเขตหนาวชนิดอื่น ๆ เข้ามาส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมากขึ้นต่อมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่กำปองและสำนักงานโครงการหลวงตีนตก
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณมีที่ราบเชิงเขาบางส่วน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ 21,656 ไร่
750-1,300 เมตร
23 องศาเซลเซียส
เป็นคนเมืองทั้งหมด รวม 5 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 1,200 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่าง ๆ โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล กาแฟ เห็ด ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดขาวปลี สวีทเบซิล เสาวรส มะเดื่อ องุ่น อาโวคาโด มะม่วงนวลคำ มะละกอ มัลเบอร์รี ซิมบิเดียม แพรทับทิม กล็อกซิเนีย พรมญี่ปุ่น เฟิร์นกนกนารี รองเท้านารี เห็ด ชาอัสสัม กาแฟอาราบิก้า 

 

 

     เส้นทางที่1 (ทางคดเคี้ยว) จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 ผ่าน อำเภอดอยสะเก็ด กม.ที่ 27  เลี้ยวขวาผ่านบ้านโป่งกุ่ม แม่เตาดิน ถึงแยกห้วยแก้วเลี้ยวขวาไปจนถึงที่ทำการศูนย์ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 43 กิโลเมตร  

     เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทาง สายดอนจั่น-อำเภอแม่ออน ผ่านน้ำพุร้อนสันกำแพงไป ถึงแยกห้วยแก้ว เลี้ยวขวาไปจนถึงที่ทำการศูนย์ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร  

 

 

หมู่ 8 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
อีเมล: tt7014rpf@gmail.com

 

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก (pdf) THAI, ENG