เมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมช่วยเหลือชาวบ้านดอยสะโงะ ปี พ.ศ. 2522 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จึงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในรูปแบบงานอาสาพัฒนาชาวเขา โดยความร่วมมือของมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นภูเขาสลับกันพื้นราบ ครอบคลุมพื้นที่ 23,750 ไร่
300-700 เมตร
28 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ไทลื้อ และคนเมือง รวม4 หมู่บ้าน (1 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 3,180 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP)  อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาอบแห้ง สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ผักกาดกวางตุ้งต้น คะน้ายอด มะเขือม่วง เก๊กฮวย คาโมมายล์ เสาวรสเหลืองหวาน องุ่นดำไร้เมล็ด อาโวคาโด และไผ่ฟิลิปปินส์

 

     ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่  285 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่-เชียงราย แล้ว ต่อไปถึงอำเภอเชียงแสน เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1290 ถึงกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร จะถึงที่ตั้งศูนย์ฯ สะโงะ ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ  54  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมง  

 

 

        

 

272 หมู่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
อีเมล: sng7032rpf@gmail.com

 

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ (pdf) THAI, ENG