ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดอยสะโงะ ที่ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจน การคมนาคมไม่สะดวกสบาย ขณะนั้น โดยทางจังหวัดเชียงรายได้กันพื้นที่ ประมาณ 9,000 ไร่  ในการปรับเป็นพื้นที่จัดสรรทำกิน และถ่ายทอดวิทยาการเกษตรแผนใหม่ ให้แก่ชาวบ้าน ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน

 

 


 

 

ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

 


 

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 400-700 เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาลูกคลื่นมีความลาดชัน 12 %

 

 


 

อุณหภูมิต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิสูงสุด  36 องศาเซลเซียส    อุณหภูมิเฉลี่ย   21      องศาเซลเซียส   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย     1,600   มิลลิเมตร/ ปี

 


 

ประชากร    ประกอบด้วยเผ่าอาข่า 1,040 คน  ไทยลื้อ  570 คน และคนพื้นเมือง  1,117 คนรวม 2,727 คน คิดเป็น 636 ครัวเรือน ในพื้นที่ 4  หมู่บ้าน  9 หย่อมบ้าน
นับถือศาสนาพุทธ, คริสต์และบางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่  230  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
ใช้เส้นทาง เชียงใหม่-เชียงราย เส้นทางหลวงหมายเลข 118 แล้ว ต่อไปถึงอำเภอเชียงแสน เลี้ยวซ้าย
ไปตามเส้นทาง 1290  ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ  ถึงกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวซ้ายไปอีก  3 กิโลเมตรจะถึง
ที่ตั้งศูนย์ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 54 กิโลเมตร ใช้เวลา ในการเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมง

 

  


 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม/ชุมชน
3. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อทดสอบและสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

 


 

 

 

งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกพืช จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ พืชผัก ได้แก่ พริกแม็กซิกัน เมล็ดพันธุ์ถั่วแขก ถั่วลันเตา พืชสมุนไพร และคาร์โมมายด์ ไม้ดอก ได้แก่ หน้าวัว เปลวเทียน ขิงแดง ขิงชมพู และเบญจมาศ  และพืชไร่ ด้านการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ แพะ  สุกร และไก่

 

 

 


 

 

 

 

การดำเนินงานของศูนย์ฯสะโง๊ะในปี พ.ศ. 2553 ผลิตพืชผักและไม้ดอกและผลผลิตอื่นๆ ส่งมูลนิธิโครงการหลวง และสามารถส่งเสริมการผลิตสู่ตลาดเชียงราย โดยลดต้นทุนการขนส่งได้มาก และเป็นการขยายตลาดและการผลิตของศูนย์ฯ โดยการผลิตพืชผักเมืองร้อน ในระบบ GAP นำร่องก่อน ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมทำการผลิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งในพื้นที่ศูนย์ฯและพื้นที่ของเกษตรกร ผู้บริโภคยอมรับในความสะอาดและปลอดภัยในตัวผลผลิต เกษตรกรมีความปลอดภัยในการผลิตมีรายได้ประจำและแน่นอน ศูนย์ฯมีการประชาสัมพันธ์เรื่องผลผลิตของโครงการหลวงให้แพร่หลายจากผู้ที่มาศึกษาดูงานและจากปากต่อปากของผู้บริโภค ส่วนการผลิตไม้ตัดดอก เช่น หน้าวัว และดอกเบญจมาศ ศูนย์ฯ ยังคงรักษาคุณภาพ และปริมาณการผลิต