พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎร์บ้านพระบาทห้วยต้ม ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร์ชาวเขา  ทรงมีพระราชดำริว่า  “หมู่บ้านแห่งนี้ขาดแคลนที่ทำกิน ชาวบ้านเป็นโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็ก และชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้อพยพมาอยู่รวมกัน เช่นนี้   เป็นผลดีในการหักล้างทำลายป่า ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นทางอ้อมจะได้ไม่ไปรับจ้างชาวเขาเผ่าอื่นอีกด้วย.” ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้ารับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม อยู่ภายใต้ในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง      
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ตั้งอยู่  หมู่ 9 ตำบลนาทราย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 24,631 ไร่ หมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการหลวง มี 11 หมู่บ้านจำนวน 2,033 ครัวเรือน  

 

 


 

 

ตำบลนาทราย  อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน

 

 


 

เป็นพื้นที่ราบ เนินเตี้ย มีความลาดชันของพื้นที่ 2.8% สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางประมาณ 500 เมตร ลักษณะดินด้านบนเป็นดินร่วนปนทราย ดิน ด้านล่างเป็นศิลาแลง ส่วนใหญ่ขาดความอุดมสมบรูณ์ มีค่าpH ที่ 5.5 – 6.5

 

 


 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 39.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 7.5 องศา เซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,116 มิลลิเมตร จากวันฝนตก 101 วัน

 


 

ประกอบด้วยชนเผ่ากะเหรี่ยง 10,603 คน และคนพื้นเมือง 169 คน รวม 10,772 คน คิดเป็น 2,033 ครัวเรือน ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด

 

 

 


 

 

จากตัวเมืองเชียงใหม่ระยะทาง 153 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 106 (เชียงใหม่-ลำพูน)  เมื่อถึงอำเภอลี้ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1087 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 7 จะมีทางแยกซ้ายมือสู่ทางเข้าศูนย์อีก 1 กิโลเมตร
 หรือจากเมืองเชียงใหม่สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 108  (เชียงใหม่-ฮอด-แม่ฮ่องสอน) ผ่านดอยเต่าแล้วเข้าที่อำเภอลี้

 

  


 

  ภาคการเกษตร
1. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.1    ไม้ผลเขตร้อน ได้แก่ มะม่วงพันธุ์นวลคำ และพันธุ์R2E2
1.2     ไม้ผลขนาดเล็ก  ได้แก่ เสาวรสรับประทานสด เคปกูสเบอรี่ , มัลเบอรี่
1.3   พืชสมุนไพร ได้แก่ การกลั่นและแปรรูปน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม การบูร และไพล
1.4    พืชผัก  ได้แก่ คะน้ายอด- คะน้าเห็ดหอม มะเขือม่วง แตงหอม และพริกเม็กซิกัน
1.5    พืชไร่ ได้แก่ งาดำ

 

 

 


 

 

 

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม การส่งเสริมไม้ผลเขตร้อน ได้แก่ มะม่วงพันธุ์ต่างประเทศเหมาะสมกับพื้นที่ศูนย์ฯ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพมะม่วง (มะม่วงพันธุ์นวลคำ และ E2R2) ส่งผลผลิตผ่านตลาดโครงการหลวงมีมาตรฐานที่ดีขึ้น (เกรด 1,2 จำนวน ร้อยละ 75)นอกจากนี้งานส่งเสริมพืชไร่ (งาดำ) เป็นพืชทางเลือกที่สามารถปลูกทดแทนข้าวโพดได้ เนื่องจากต้นทุนต่ำ