เดิมเป็นหน่วยย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง เริ่มเข้ามาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรครั้งแรก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยทำการทดสอบและส่งเสริมการปลูกพืชผักเขตหนาว ต่อมา พ.ศ. 2549 ได้ส่งเสริมการปลูกพืชผักเขตหนาว และไม้ผลเขตหนาวชนิดต่าง ๆ และใน พ.ศ.2550 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบรูณ์

ตั้งอยู่บนเทือกดอยผาหม่น แนวแบ่งเขตไทยกับลาว เป็นภูเขาสูงชัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 25,083 ไร่

700-1,800 เมตร
22 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จีนยูนนาน และเมี่ยน รวม 3 หมู่บ้าน (1 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 2,930 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก กาแฟ พืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ฟิลเลย์ โอ๊คลีฟแดง บัตเตอร์เฮด เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ ปวยเหล็ง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีหัวใจ คื่นฉ่าย คอสสลัด บร็อกโคโลนี อาโวคาโด พีช พลัม พลับ องุ่นดำไร้เมล็ด สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี

 

 

     จากจังหวัดเชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านต้า (ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173 และ 1152) 50 กิโลเมตร บ้านต้า-บ้านท่าเจริญ (ทางหลวง 1020)  45 กิโลเมตร บ้านท่าเจริญ-เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวง 1155) 17 กิโลเมตร และปางหัด-ดอยผาตั้ง อีก 15 กิโลเมตร ศูนย์จะอยู่ก่อนถึงดอยผาตั้ง 1 กิโลเมตร ด้านขวามือ      

 

 

151 หมู่ 14  ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
 

อีเมล:

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง (pdf) THAI, ENG