ศูนย์พัฒนาโครงการผาตั้ง เดิมเป็นหน่อยย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง  เริ่มเข้ามาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรครั้งแรก ในเดือนตุลาคม ปีพ.ศ.2347  โดยได้ทำการทดสอบและผลิตพืชผักเมืองหนาว ต่อมาในปีพ.ศ. 2549  ได้ทำการส่งเสริมและผลิตพืชผักเมืองหนาว ไม้ผลเมืองหนาวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอย่างจริงจัง และในปี พ.ศ. 2550 ชาวบ้านหมู่บ้านผาตั้ง บ้านร่มฟ้าผาหม่นและบ้านศิลาแดง  ได้ถวายฏีกา ทูลหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประทานมูลนิธิโครงการหลวง  เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้าน  พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และต้นน้ำให้คงสภาพสมบูรณ์ ในวันที่ 9 เมษายน  พ.ศ. 2550 หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี องค์ประทานมูลนิธิโครงการหลวง ได้เสด็จ มายังบ้านผาตั้ง และได้โปรดให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งขึ้น โดยชาวบ้านได้ยกพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บ้านผาตั้งพื้นที่ 50 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์

 

 


 

 

ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

 

 


 

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 800- 1,700 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีค่า pH ที่ 5 - 6.5 เป็นภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง

 

 


 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 27  องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 1 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,450 มิลลิเมตร

 


 

ประกอบด้วย  คนจีนคณะชาติ,ม้ง,เย้า,มูเซอ,อีก้อ,ไทยลื้อ  และคนพื้นเมืองรวม 2,704  คน    
คิดเป็น  623  ครัวเรือน ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน 4 หย่อมบ้าน
นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ   กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ   3 ชั่วโมง จากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านเต่า ทางหลวงหมายเลข1233 หมายเลข1733 และ 1152 ประมาณ 50 กิโลเมตร บ้านเต่า บ้านท่าเจริญ-เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวงหมายเลข 1155) ประมาณ 17 กิโลเมตร และต่อไปยังบ้านปางหัด-ดอยผาตั้ง อีก 15 กิโลเมตร

 

  


 

1.  เพื่อพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืน ถูกวิธี ผลผลิตมีคุณภาพสูง และมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
2.  เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
3.  เพื่อพัฒนาให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 


 

 

 

งานทดสอบและสาธิต
การปลูกพืช งานทดสอบพืชผัก ปรับพื้นที่ภายในศูนย์ฯ เพื่อวางแผนงานทดสอบและสาธิตผักภายใต้โรงเรือนตาข่ายกันแมลง งานทดสอบและสาธิตอื่นๆ  ปรับพื้นที่เพื่อวางแผนทดสอบและสาธิตไม้ผลเมืองหนาว    
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตร   
   งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืช จำนวน 16 ชนิด ได้แก่ พืชผัก แครอทม่วง  ถั่วลันเตาหวาน ต้นหอมญี่ปุ่น กระเทียมต้น ถั่วน้อย คะน้าฮ่องกง  ไม้ผล และพืชไร่ และด้านการเลี้ยงสัตว์จำนวน 4 ชนิด ได้แก่กระต่าย แพะ ไก่กระดูกดำ และหมู

 

 

 


 

 

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยเน้นการปลูกผักภายใต้โรงเรือนและการลดการใช้สารเคมีเน้นให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักทดแทนเพื่อเข้าสู่การปลูกพืชในระบบ GAP และ GGP ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สูงขึ้น