เมื่อปี พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านปางอุ๋ง ทรงมีพระราชดำริเรื่องชลประทาน และแนะนำเรื่องอาชีพปลูกพืชชนิดใหม่เป็นรายได้ทดแทนฝิ่น ส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรอย่างถาวรในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋งจึงได้ก่อตั้งขึ้นด้วยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  โดยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการปลูกฝิ่น พืชลำดับแรกคือผลไม้ ต่อมาได้ขยายผลไปด้านพืชไร่ พืชผัก งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป
เป็นพื้นที่ลาดชันและเป็นที่ราบในหุบเขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 45,490 ไร่
800- 1,200 เมตร
22 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง รวม 9 หมู่บ้าน (17 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 7,260 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่างๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ มะเขือเทศเชอร์รีแดง มะเขือเทศเชอร์รีเหลือง มะเขือเทศโครงการหลวง มันฝรั่ง พริกหวานเหลือง พริกหวานแดง ถั่วลันเตาหวาน บีทรูท อาโวคาโด องุ่นดำไร้เมล็ด องุ่นแดงไร้เมล็ด องุ่นเขียวไร้เมล็ด (sp108) เสาวรสหวานไทนุง เสาวรสหวานRPF1 เคพกูสเบอร์รี ถั่วอะซูกิ ลินิน กาแฟอาราบิก้า 

 

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางเชียงใหม่หางดง ทางหลวงหมายเลข 108  ถึงเขตอำเภอจอมทองแล้วเลี้ยวขวา ขึ้นดอยอินทนนท์ เส้นทางหมายเลข 1009 ถึงจุดตรวจที่ 2 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง หมายเลข 1192 อำเภอแม่แจ่ม  ไปตามเส้นทางหมายเลข 1088 ถึง บ้านแม่นาจร เลี้ยวซ้ายตรงไป เส้นทางหมายเลข 1263 ประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านห้วยผักกูด เดินทาง ต่ออีก 10 กิโลเมตร ถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง      

 

บ้านปางอุ๋ง หมู่ 1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
อีเมล: pang_ung2006@ัyahoo.com

 

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (pdf) THAI, ENG