เมื่อปี พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านปางอุ๋ง ทรงมีพระราชดำริเรื่องชลประทาน และแนะนำเรื่องอาชีพปลูกพืชชนิดใหม่เป็นรายได้ทดแทนฝิ่น ส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรอย่างถาวรในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋งจึงได้ก่อตั้งขึ้นด้วยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  โดยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการปลูกฝิ่น พืชลำดับแรกคือผลไม้ ต่อมาได้ขยายผลไปด้านพืชไร่ พืชผัก งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป
เป็นพื้นที่ลาดชันและเป็นที่ราบในหุบเขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 45,490 ไร่
800- 1,200 เมตร
22 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง รวม 9 หมู่บ้าน (17 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 7,260 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่างๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ อาโวคาโด เสาวรส พริกหวาน มันฝรั่ง บีทรูท มะเขือเทศเชอร์รีแดง ถั่วอะซูกิ ข้าวไร่ ถั่วขาว ถั่วนิ้วนางแดง ข้าวเหนียวดำ พริกกระเหรี่ยง กัญชง

 

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางเชียงใหม่หางดง ทางหลวงหมายเลข 108  ถึงเขตอำเภอจอมทองแล้วเลี้ยวขวา ขึ้นดอยอินทนนท์ เส้นทางหมายเลข 1009 ถึงจุดตรวจที่ 2 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง หมายเลข 1192 อำเภอแม่แจ่ม  ไปตามเส้นทางหมายเลข 1088 ถึง บ้านแม่นาจร เลี้ยวซ้ายตรงไป เส้นทางหมายเลข 1263 ประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านห้วยผักกูด เดินทาง ต่ออีก 10 กิโลเมตร ถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง      

 

บ้านปางอุ๋ง หมู่ 1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 08 9555 9876 หรือ 09 5450 6335 อีเมล: pang_ung2006@ัyahoo.com

 

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (pdf) THAI, ENG