เริ่มดำเนินงาน เมื่อ พ.ศ. 2530 มูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสาธารณูปโภคในชุมชนให้มีมาตรฐาน ลดการทำลายป่าต้นน้ำ เพราะป่าไม้ในพื้นที่เป็นจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำยม

เป็นเนินเขาสลับกับภูเขาสูง มีที่ราบระหว่างภูเขาเล็กน้อย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,500 ไร่

400-1,200 เมตร  
25 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนและม้ง รวม 7 หมู่บ้าน (3 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 4,950 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอดยาเสพติด การอบรมยุวเกษตร ส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่าเมี่ยนที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษาเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ พริกหวานสองสี กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ มะเขือเทศโครงการหลวง มะเขือเทศเชอร์รี มะเขือม่วง มะม่วงนวลคำ มะม่วงปาล์มเมอร์ พลับ อาโวคาโด เสาวรส เมลอนญี่ปุ่น เคพกูสเบอร์รี กาแฟ

 

 

      เส้นทางที่ 1 เดินทางจากอำเภอเมืองเชียงรายตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ถึงอำเภอเทิง ระยะทาง 6กิโลเมตร จากอำเภอเทิงถึงอำเภอเชียงคำ 26 กิโลเมตร ไปบ้านทุ่งหล่มใหม่ 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือถึงบ้านแฮะ 12 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปอีก 5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน(ภูลังกา) 12 กิโลเมตร รวมระยะทาง 127 กิโลเมตร

      เส้นทางที่ 2  เดินทางจากจังหวัดพะเยาผ่านอำเภอปงถึงแยกทางเข้าอำเภอเชียงคำตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1092 ระยะทาง 104 กิโลเมตร เดินทางต่อไปอีก 3 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (ภูลังกา) 12 กิโลเมตร รวมระยะทาง 119 กิโลเมตร

 

 

 

        

 

294 หมู่ 7 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140 โทร 08 8410 9089
อีเมล: pk7019rpf@gmail.com

 

 

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า (pdf) THAI, ENG