เริ่มดำเนินงาน เมื่อ พ.ศ.2522 ด้วยมูลนิธิโครงการหลวงมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายพันธุ์พืชให้มีจำนวนพอเพียงสำหรับการส่งเสริม จึงได้เลือกพื้นที่ในสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์พืช ต่อมาได้ย้ายไปใช้สถานที่แห่งใหม่ ติดอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริห้วยปลาก้าง ดำเนินการภายใต้ชื่อ “ศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะโครงการหลวง” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะโครงการหลวง และพระราชทานชื่อสถานที่แห่งนี้ใหม่ว่า “สถานีเกษตรหลวงปางดะ”
เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 95,000 ไร่
ปานกลาง 400-900 เมตร
23 องศาเซลเซียส
คนไทลื้อ และคนเมือง 11 หมู่บ้าน (13 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 4,180 คน

     ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและศึกษาวิจัยไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลเขตร้อน ไม้ตัดดอก ผักอินทรีย์พืชสมุนไพร และพืชอื่น ๆ รวมทั้งการทดสอบและคัดเลือกพันธุ์พืชจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมชนเผ่า โครงการหลวงหมู่บ้านสะอาด ตลอกจนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ข้าวโพดหวานสองสี ผักกาดขาวปลี กุยช่ายขาว มันเทศญี่ปุ่น เสาวรสหวาน มะเดื่อฝรั่ง องุ่นไร้เมล็ด มัลเบอร์รี ถั่วแดงหลวง ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วขาว เฮมพ์  ไก่เบรส  ไก่ไข่อินทรีย์
   

 

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 ผ่าน อำเภอแม่ริม เลี้ยว   ซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง  ถึงสามแยกสะเมิง  แล้วเลี้ยวขวา ไปอีก 1 กิโลเมตร    สถานีปางดะจะตั้งอยู่ด้านขวาสังเกตป้ายด้านหน้าสถานี  

 

        

 

192 หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
อีเมล: pangda.rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลสถานีเกษตรหลวงปางดะ (pdf) THAI, ENG