เมื่อ พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ประกอบอาชีพทำสวนเมี่ยง ซึ่งมีราคาตกต่ำลง  จึงพระราชทานเงินทุนสำหรับการสร้างศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟอาราบิกา ต่อมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ได้ขยายผลการดำเนินงานด้านการเพาะปลูกไม้ดอกและไม้ผลเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
เป็นภูเขาสลับสับซ้อนเป็นป่าดิบเขาและเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน ครอบคลุมพื้นที่ 75,506 ไร่
650-1,500 เมตร
23 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและคนเมือง รวม 10 หมู่บ้าน จำนวนประชากรกว่า 2,500 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล กาแฟให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ดี ภายใต้ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ส่งเสริมการเพาะเห็ดเมืองหนาว และส่งเสริมการผลิตน้ำผึ้งจากสวนกาแฟ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน นอกจากนี้ศูนย์ฯ ป่าเมี่ยง ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดสร้างโรงเรือนผลิตเห็ดในระบบควบคุมสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดเมืองหนาว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ เสาวรสหวาน ซิมบีเดี้ยม ไม้กระถาง ชาอัสสัม กาแฟ เห็ด วานิลลา ดอกไม้แห้ง น้ำผึ้งจากสวนกาแฟ

 

 

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 (สายเชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านแยกดอยสะเก็ดตรงไปถึง บ้านปางแฟน ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสายแจ้ห่ม ลำปาง ตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร ทางเข้าศูนย์ฯ อยู่ขวามือ ค่อนข้างจะชันเส้นทางสายนี้สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท (ไม่มีบริการรถยนต์รับจ้าง)    

 

 

 

หมู่บ้านปางบง หมู่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 08 1783 1208

อีเมล:

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง (pdf) THAI, ENG