เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ.2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาในพื้นที่บ้านใหม่สามัคคีและทรงพระกรุณาฯ รับหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ในการดูแลของโครงการหลวงต่อมาได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวด้วยความร่วมมือของสำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการบุกเบิกพัฒนาและจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น
เป็นภูเขาแบบลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน ครอบคลุมพื้นที่ 22,049 ไร่
ปานกลาง 750 เมตร
28 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าคะฉิ่น อาข่า ลาหู่ และละว้ารวม 2 หมู่บ้าน จำนวนกว่า4,800 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่างๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ อาโวคาโด มะม่วง ฟักทองญี่ปุ่น คะน้ายอด มะเขือม่วงก้านเขียว ผักกาดขาวปลี ถั่วลันเตา ฝักใหญ่ มะเขือเทศเชอรี่ ไก่กระดูกดำ สุกรดำ ข้าวไร่ ถั่วเนวี ถั่วอะซูกิ งาดำ ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วดำ งาหอม กลอริโอซ่า หัวพันธุ์ว่านสี่ทิศ เบญจมาศ บัวดิน ไม้ถุง-ไม้กระถาง

 

 

 

    

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่  122 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ถึงอำเภอเชียงดาว กม.ที่ 79 แยกเมืองงายให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1178 สายเมืองงาย-อรุโณทัย ถึง กม.ที่ 32 จะพบด่านตรวจบ้านรินหลวง เลี้ยวขวาไปอีก 5 กิโลเมตร จะพบปากทางเข้าศูนย์ฯ เข้าไป 1 กิโลเมตร สามารถใช้รถยนต์เดินทางได้ทุกประเภท และเส้นทางนี้ยังสามรถเดินทางต่อไปยังดอยอ่างขาง ระยะทางอีก 45 กิโลเมตร

 

        

 

 

บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 14 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
อีเมล: nk7033rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว (pdf) THAI, ENG