ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2517 ในพื้นที่อุทยาแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารปัญหาชาวเขาได้ทำลายป่าเพื่อเปิดที่ทำกินใหม่ ปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย จึงตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร โดยแนะนำพืชเศรษฐกิจใหม่ๆทดแทนการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น

 

 


 

 

ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 


 

สูงจากน้ำทะเลปานกลาง 850-1,460 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง

 

 


 

อุณหภูมิต่ำสุด   0 องศาเซลเซียส    อุณหภูมิสูงสุด  30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย  21 องศาเซลเซียส

 


 

ประชากร 3 หมู่บ้าน กับ 3 หย่อมบ้านหนองหอยเก่า บ้านหนองหอยใหม่ บ้านแม่ขิ – ปางไฮ บ้านห้วยหวาย จำนวน 2,956 คน 448 ครัวเรือน
นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 39 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107  เชียงใหม่-แม่ริม แล้วเลี้ยวซ้าย กม.ที่ 17ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง ทางแยกขึ้นศูนย์อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่  13-14  จะเจอป้ายศูนย์ทางขวา ขึ้นไปอีก 7 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการศูนย์

 

  


 

1. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน
3. เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

 


 

 

 

งานทดสอบสาธิต  การทำแปลงปลูกองุ่น  สตรอเบอรี่ และมะม่วง
ด้านการส่งเสริมอาชีพ   ส่งเสริมการปลูกผักเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ เช่น  ผักกาดหอมห่อ  ผักกาดหางหงษ์  ผักกาดขาวปลี  กะหล่ำปลี  ปวยเหล็ง   เบบี้แครอท แครอท  บล๊อคโคลี่  และผักกาดขาวปลี   เป็นต้น
ส่งเสริมการปลูกไม้ผล   เช่น  องุ่น  อะโวคาโด   พลับ  พลัม  และบ้วย  เป็นต้น
งานอารักขาพืช  ได้เพาะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช เช่น มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส แมลงหางหนีบ นำไปปล่อยในแปลงผักอินทรีย์  งานควบคุมการใช้สารเคมี ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมการใช้สารเคมีที่ถูกวิธีแก่เกษตรกร  งานหมอพืชให้คำปรึกษาเรื่องโรคและแมลงที่เกิดขึ้นกับพืชของเกษตรกร พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินและน้ำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของโรคพืช

 

 

 


 

 

 

 

จากผลการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ดำเนินการในด้านเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ศูนย์ฯ หนองหอยเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศนั้น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยยังคงต้องมีการพัฒนาในทุกด้านต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด