เมื่อ พ.ศ. 2512  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ หมู่บ้านหนองหอยเก่า ซึ่งมีราษฎรชาวเขาประกอบอาชีพปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย จึงมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่ กรมป่าไม้จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินงานร่วมกับหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา หมู่บ้านหนองหอยเริ่มมีผู้คนเข้ามาอาศัยมากขึ้น  อีกทั้งยังมีการปลูกฝิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองหอยเก่าอีกครั้งหนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนฝิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบรูณ์

เป็นแบบภูเขาสลับซับซ้อนสูงชัน ครอบคลุมพื้นที่ 11,883 ไร่
850 – 1,300 เมตร
21 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ลีซู จีนฮ่อ และคนพื้นเมืองรวม 5 หมู่บ้าน จำนวนประชากรกว่า 3,470 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ดำเนินงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ และส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวแก่เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่รวม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองหอยเก่า บ้านหนองหอยใหม่ บ้านแม่ขิ-ปางไฮ บ้านสามหลัง และบ้านห้วยหวาย ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ระบบเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปนอกจากนี้ศูนย์ฯ หนองหอย ยังเป็นแหล่งปลูกผักที่สำคัญของมูลนิธิโครงการหลวง

ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี ผักกาดหวาน คะน้าฮ่องกง แรดิชิโอ ขึ้นฉ่าย ผักกาดหางหงษ์ ลูกฝักชาโยเต้ ผักกาดกวางตุ้ง สตรอว์เบอร์รี ราสเบอร์รี มัลเบอร์รี เคพกูสเบอร์รี องุ่นดำไร้เมล็ด องุ่นแดงไร้เมล็ด พลัม เสาวรสหวาน อาโวคาโด

 

 

    

      ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 39 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) ผ่านที่ว่าการอำเภอแม่ริมถึงหลักกิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 1096 (แม่ริม-สะเมิง) ประมาณ   กิโลเมตรที่ 15 บริเวณบ้านโป่งแยงให้สังเกตป้ายศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ด้านขวามือให้เลี้ยวขวาระยะทางขึ้นเขาอีก 6 กิโลเมตร จนถึงที่ทำการศูนย์ สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอดทาง รถยนต์ทุกประเภทสามารถเดินทางได้ มีรถประจำทางผ่านบริเวณทางแยกก่อนขึ้นศูนย์สายสะเมิงเหนือ-เชียงใหม่

        

 

 

บ้านหนองหอยเก่า หมู่ 7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
อีเมล: nonghoyrpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย (pdf) THAI, ENG