Titleจุลสารไม้ผล ข่าวสารของฝ่ายไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง 2542 ปี 2-1
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2542
Corporate Authorsมูลนิธิโครงการหลวง
Volume2
Issue1 มกราคม 2542
Edition1
Date Published01/1999
Notes

แนวทางการวิจัยสตอเบอรี่ของมูลนิธิโครงการหลวง

พันธุ์สตรอเบอรี่ที่เป็นการค้าในประเทศไทย

อนาคตของสตรอเบอรี่เพื่ออุตสาหกรรมในประเทศ

เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลโดยวิธีผสมผสานของชีววิธีและเคมีวิธี

ความเหมาะสมในการปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ

ข้อคิดระบบของการทำสวยไม้ผลยืนต้นเขตหนาวบนที่สูงในประเทศไทย

รายงานการผลิตสตรอเบอรี่มูลนิธิโครงการหลวง

Citation Key840
AttachmentSize
2-1.pdf2.19 MB