Titleการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2549
Corporate Authorsมูลนิธิโครงการหลวง
Conference Nameการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549
Date Published12/2549
Keywordsการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549
Abstract

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี ๒๕๔๙ จัดขึ้นวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ กรีนเลครีสอร์ท ได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “งานวิจัยและพัฒนาที่ประเทศไทยควรจะทำ” โดย ดร. ธวัช วิรัตติพงศ์ และนายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ ในส่วนการเสนอผลงานวิจัยในปีนี้มีทั้งสิ้น ๘๗ โครงการ และเป็นการนำเสนอแบบอภิปราย ๑ ชุดโครงการพืชสมุนไพร

Citation Key761