Title“การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของ ประเทศไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2552
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2552
Corporate Authorsมูลนิธิโครงการหลวง
Abstract

การประชุมวิชาการ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของ ประเทศไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี ๒๕๕๒ จัดขึ้นในวันที่ ๗ – ๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส และสถานีเกษตรหลวงปางดะ โดยมีการบรรยายพิเศษ ๒ หัวข้อ ได้แก่ เรื่อง “ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานบนพื้นที่สูง” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ เรื่อง “โครงการหลวงกับรูปแบบที่นำไปใช้ต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอนาคต” โดย ดร. อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Citation Key758
AttachmentSize
001.rar2.41 MB
003.rar1.82 MB