องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2564 

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่6/2564 ณ ห้องชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ องคมนตรีได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาอนุมัติในโครงการต่าง ๆ

 

การดำเนินงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการวิจัยที่มาจากความต้องการ และสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยจำนวน 86 โครงการ ภายใต้งบประมาณของมูลนิธิฯ 27.17 ล้านบาท ได้ก่อเกิดประโยชน์สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 107 ราย ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปให้ความช่วยเหลือจำนวน 23 ศูนย์/สถานี และเกิดพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ 21 ชนิด 50 พันธุ์ พันธุ์พืชปลอดโรค และการขยายพันธุ์ไม้ดอกที่ได้จากการวิจัย 2 ชนิด 16 พันธุ์ รวมทั้งยังมีเครื่องมือวิเคราะห์สารตกค้างที่นำไปใช้ในพื้นที่ศูนย์/สถานี 11 แห่ง สำหรับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งสำคัญในรัชสมัยปัจจุบัน คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ. ตาก มูลนิธิโครงการหลวง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) วิจัยและพัฒนากระเทียม ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น โดยคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่งเสริมแก่เกษตรกรพร้อมติดตามให้คำแนะนำ ดูแลการใช้ปุ๋ย และการใช้สารชีวภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาทางเลือกการปลูกพืชผักแบบประณีต การปลูกเสาวรสคุณภาพซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรให้ความสนใจ และยังส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และปศุสัตว์เขต 5 ประชุมหารือกับเกษตรกรซึ่งให้ความสนใจขอรับการสนับสนุน พ่อ-แม่พันธุ์โค การส่งเสริมได้ยึดถือตามแนวทางพระราชทานคือ “ช่วยเขาให้ช่วยตนเอง” โดยเกษตรกรที่ได้รับแจกพันธุ์โคจะต้องคืนลูกตัวแรกกลับมาเพื่อนำไปสนับสนุนแก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป โดยวิธีการเลี้ยงสุกรพันธุ์ดีนั้นจะต้องปรับปรุงการเลี้ยงเป็นแบบหมูหลุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในด้านการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้ปล่อยพันธุ์ปลาจาบลงแหล่งน้ำในพื้นที่ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเพื่อการพัฒนาที่ครบวงจรอย่างทั่วถึง ได้มีการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร โดยความร่วมมือของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก จัดอบรมการจักสานไม้ไผ่ และทำไม้กวาดดอกหญ้าแก่ราษฎร 40 ราย สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก จัดอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร รวมทั้งยังมีความร่วมมือร่วมแรงในการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ณ หมู่บ้านเลอตอ รวมระยะทาง 4.2 กิโลเมตร และการสร้างฝายชะลอน้ำ

  

ผลงานวิจัยที่ได้นำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปวางจำหน่ายในช่วงนี้ ได้แก่ เครื่องดื่มโปรตีนจากธัญพืช, ขนมขบเคี้ยวจากธัญพืชหมัก, Coffee Soft, ซอสพริกจากพริกหวานโครงการหลวง และชาจากเปลือกกาแฟหมัก สำหรับในปีงบประมาณ 2564 มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานโครงการวิจัยต่อเนื่องอีก 28 โครงการและมีโครงการวิจัยใหม่ 49 โครงการ พร้อมทั้งได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้พื้นที่ดำเนินงานด้านการวิจัย การพัฒนา และการตลาด รวมทั้งสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันเรียนรู้การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน

ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ 5มหาวิทยาลัย 1 สถาบัน

จากองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย ที่สั่งสมจากประสบการณ์ตรง เป็นต้นแบบที่หน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศนำไปเป็นแบบอย่าง ตามพระราชประสงค์ “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หน่วยงานสนับสนุนและขยายผลงานโครงการหลวง จึงมีแผนจัดทำนิทรรศการถาวร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดแสดงภูมิทัศน์จำลอง เรื่องราวจุดกำเนิดความเป็นมา ตลอดจนผลสำเร็จการขยายงานโครงการหลวง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ และนิทรรศการมีชีวิตบริเวณโดยรอบอาคารนิทรรศการและบริเวณใกล้เคียง พร้อมการจัดแสดงพืชพรรณบนพื้นที่สูงที่เป็นผลงานวิจัย และประวัติศาสตร์ของโครงการหลวง เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้