องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่ 11 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ามูเซอแดง ที่บ้านแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ในขณะนั้น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ.2524 และ 2525 เพื่อทอดพระเนตรสวนไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ พีช พลับ สาลี่ ของราษฎรตามแนวเชิงเขา ซึ่งเป็นพืชหลักที่ส่งเสริมเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น รวมทั้งแปลงส่งเสริมการปลูกพืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว พร้อมมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้อาวุโสและราษฎรชาวเขาที่เฝ้ารับเสด็จ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 จึงได้ย้ายที่ทำการศูนย์จากบ้านแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปยังบ้านขุนแจ๋ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

  

ปัจจุบันพื้นที่ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ แม่ปูนหลวงครอบคลุมเขต อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวม 5 หมู่บ้าน ประชากรเป็นชนเผ่าลาหู่ ลีซู อาข่า และจีนยูนนาน รวม 946 ครัวเรือน 4,050 ราย ดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP และเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยพืชผัก ไม้ผล ชา กาแฟ รวม 30 ชนิด รายได้ของเกษตรกรเฉลี่ยปีละ 128,500 บาท/คน ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ผักต่าง ๆ พีช พลับ พลัม ชา กาแฟ และบ๊วย ซึ่งขณะนี้เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลบ๊วย ไม้ผลชนิดแรกที่ได้รับพระราชทาน ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกกว่า 500 ไร่ จำหน่ายในระบบการตลาดโครงการหลวง ปีละกว่า 100 ตัน

ก่อนเดินทางกลับ องคมนตรีได้เยี่ยมชมงานหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้านชนเผ่า และปลูกต้นกำลังเสือโคร่ง ซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเพาะกล้า และโรงคัดบรรจุผลผลิตของศูนย์ฯ