องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นาย จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ องคมนตรี ได้รับมอบเงินและสิ่งของจากหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าการฯ มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง มูลค่ารวม 28,578,000 บาท, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) ร่วมกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งลมร้อนจากผลงานวิจัยของนักวิจัยอาสาสมัครจาก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวก. เพื่อใช้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง รวมจำนวน 6 เครื่อง ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จากนั้น เป็นการรับมอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 40 ชุด รวม 160 ชิ้น จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนบนพื้นที่สูงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ลดโอกาสการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ด้วยการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น เพื่อมุ่งลดปัญหา และข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการสร้างประโยชน์โดยการเข้าถึง และแก้ปัญหาในระดับชุมชนอย่างแท้จริง ดังนั้น มูลนิธิโครงการหลวง จึงต้องการการสนับสนุนทั้งงบประมาณและการร่วมประสานการดำเนินการทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตามรูปแบบปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป จากอดีตปัญหาบนพื้นที่สูงเป็นเรื่องของการปลูกฝิ่น ความยากจน การทำไร่เลื่อนลอยที่นำไปสู่การทำลายป่า และการย้ายถิ่น ซึ่งได้รับการแก้ไขมาโดยลำดับตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แต่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงยังไม่หยุดยั้ง จากปัญหาที่เปลี่ยนไปเป็น ยาเสพติดอันตราย เช่น เฮโรอีน ปัญหาความสัมพันธ์ของครอบครัว การบุกรุกพื้นที่เพื่อขยายที่ทำกิน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเยาวชนรุ่นใหม่ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนบนพื้นที่สูงนำร่องในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และพื้นที่กึ่งเมือง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก และมีแนวทางเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ปัญหาของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมุ่งเน้นการฟื้นรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมถ่ายทอดแก่เยาวชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ร่วมกัน สร้างความใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากขึ้นเพื่อเข้าถึงปัญหาที่แท้จริง ดำเนินกิจกรรมทางสังคม เช่น การแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชน สร้างเวทีเพื่อพัฒนามุมมองและศักยภาพของกลุ่มเยาวชน และผู้นำชุมชน รวมทั้งมุ่งสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ชุมชนมีสุข มั่นคง และยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด