พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
ตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 9 ธันวาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในปี พ.ศ. 2524 เป็นทุนดำเนินงานแก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟอาราบิกา เป็นอาชีพเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรในพื้นที่ นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง โดยในปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านแม่กำปอง หนึ่งในหมู่บ้านรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอีกครั้ง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการหลวงตีนตก เป็นป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 750-1,300 เมตร พื้นที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 17 หย่อมบ้าน 676 ครัวเรือน รวม 1,199 คน โดยโครงการหลวงตีนตกได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ รวม 21,650 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่อยู่อาศัย คิดเป็น ร้อยละ 3.3 พื้นที่ทำการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 26 และพื้นที่ป่า ร้อยละ 70.7 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมด โครงการหลวงตีนตกได้ส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส เห็ด รวมทั้ง กาแฟอาราบิกาภายใต้ระบบอนุรักษ์ ซึ่งเป็นพืชสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรเป็นอันดับต้น ๆ และยังช่วยรักษาระบบนิเวศน์ ปัจจุบันเกษตรกรของโครงการหลวงตีนตกมีรายได้เฉลี่ย 106,359 บาทต่อราย โดยขณะนี้พบปัญหาในการผลิตพืชเกษตร คือ การเกิดโรคไวรัสในเสาวรส ทำให้ผลผลิตต่ำ โครงการหลวงตีนตกจึงได้ดำเนินตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาแก่เกษตรกร นอกจากการให้ความรู้ทางวิชาการอารักขาพืชแล้ว ยังยกเว้นการเก็บค่าต้นกล้าแก่เกษตรกรรายที่ได้รับผลกระทบมาก รวมทั้งรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม นอกจากนี้ โครงการหลวงตีนตกยังเป็น 1 ใน 11 ชุมชนโครงการหลวงที่ได้รับรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำ ระดับดีเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกกาแฟอาราบิกาภายใต้ระบบอนุรักษ์ โดยมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้เตรียมจัดสร้างโรงกะเทาะเปลือกกาแฟ และระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปกาแฟ ด้วยผลผลิตกาแฟโดยรวมในพื้นที่มากกว่า 1 ล้าน กิโลกรัม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟให้ได้มาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งยังเป็นการดูแลรักษาระบบนิเวศน์ ต่อยอดสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟที่ครบวงจร การดำเนินการทั้งด้านมาตรฐานการผลิต และการดูแลสิ่งแวดล้อมนี้ จะเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาในพื้นที่อื่นต่อไป