พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงาน“โครงการหลวง 2563” ภายใต้แนวความคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานจัดงานโครงการหลวง 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง 2563 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี กรรมการที่ปรึกษาพิเศษสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง 2563 พร้อมคณะกรรมการจัดงาน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จถึงพิธีเปิดงาน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง 2563 ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานจัดงานโครงการหลวง 2563 กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “โครงการหลวง 2563” พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรวิดีทัศน์ “โครงการหลวงสายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เสด็จทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ คลังสมองโครงการหลวงภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการผลงานวิจัยโดดเด่น ได้แก่ กัญชงของแม่ “เฮมพ์” หรือ “กัญชง” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ได้สนองตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการหลวงได้พัฒนาพันธุ์เฮมพ์ 4 พันธุ์ ที่สามารถลดปริมาณสารเสพติด THC ได้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด นำเส้นใยไปผลิตเป็นหัตถกรรมในครัวเรือน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ พร้อมทั้งร่วมกับกองทัพบก ทดลองผลิตเครื่องแบบทหารด้วยเส้นใยเฮมพ์ในส่วนใบเฮมพ์ยังมีสารสำคัญอีกชนิด คือ CBD สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเวชสำอางได้อย่างดี สตรอว์เบอร์รีพันธุ์ใหม่ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ “แอนโทไซยานิน” ในปริมาณสูงกว่าพันธุ์การค้าทั่วไป 1-2 เท่า ต้นเอเดลไวส์ มูลนิธิโครงการหลวงได้รับต้นเอเดลไวส์ จากสำนักพระราชวัง เมื่อพ.ศ. 2562 มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์และขยายพันธุ์ จากการศึกษาพบว่า เอเดลไวส์สามารถขยายพันธุ์ได้ดี จึงได้นำต้นกล้าไปทดสอบปลูกเลี้ยงในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง และสถานีวิจัยดอยปุย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สามารถเจริญเติบโตและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี สามารถออกดอกได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม ปลาเรนโบว์เทราต์ สเตอร์เจียน ปลาแห่งสายน้ำและขุนเขา การเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ ในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกโดย มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับกรมประมง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยการนำไข่ปลาและลูกปลามาจากประเทศแคนาดา ไปทดลองเลี้ยงที่อำเภอฝาง แต่ยังคงพบปัญหาอุปสรรคหลายประการ จนในปี พ.ศ. 2518 ได้นำกลับมาทดลองเลี้ยงอีกครั้งที่ดอยอินทนนท์ แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 โครงการหลวงได้ทดลองศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ขึ้นมาใหม่ โดยมอบให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการ จนกระทั่งสามารถผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และขยายพันธุ์ปลาเทราต์ได้สำเร็จ จากนั้นจึงได้มีการทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน กุ้งก้ามแดง และปูขน นิทรรศการ กาแฟต้นแรกของพ่อหลวง สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน กาแฟของพ่อหลวง ที่ได้คัดเลือก ปรับปรุงสายพันธุ์ ส่งเสริมปลูก และแปรรูปกาแฟอะราบิกา จนแพร่หลายทั่วทุกดอย มาเป็นกาแฟที่ทุกคนรู้จักในปัจจุบันนี้ จากนั้นได้เสด็จไปยังฐานเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ทรงทอดพระเนตรอุโมงค์สภาพปัญหาการทำลายป่า และโมเดลการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม นิทรรศการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) “สร้างสุขปวงประชา พัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ” เน้นหลักการใช้รูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง ปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่ 18 จังหวัด ผู้ได้รับประโยชน์ 416,235 คน

งานโครงการหลวง 2563 ในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง กว่า 1,300 รายการ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของดอยคำสำหรับสินค้าไฮไลท์ของปีนี้ ได้แก่ข้าวโพดหวานสีขาว รสชาติหวาน กลิ่นหอม เนื้อสัมผัสนุ่ม รับประทานได้ทั้งแบบสด หรือนำไปนึ่ง คะน้าใบหยิกสีเขียว (ผักเคล : KALE) รสชาติดี ไฟเบอร์สูง ช่วยระบบขับถ่าย มีสารต้านอนุมูลอิสระ, กรดโอเมก้า 3, ธาตุเหล็กสูง, อุดมไปด้วยวิตามิน A และ C สามารถนำไปปั่น ทานเป็นสลัด ผัด หรือรับประทานสดเป็นเครื่องเคียงน้ำพริกได้ นอกจากนี้ยังมี ดอกกุหลาบ สายพันธุ์ใหม่ (Candy Avalanche) น้ำมันงาหอมสกัดเย็น, น้ำมันลินินสกัดเย็น, ลูกชิ้นไก่เบรส สูตรเห็ดหอม, ไก่เบรสยอ สูตรเห็ดหอม, กาแฟแคปซูล Single origin ชาอาโรม่าซีเล็คชั่น ซอสพริกเม็กซิกัน, สินค้าหัตถกรรม รวมถึงชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่มากมายกว่า 10 แบบ ในราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท

นอกจากนี้ยังมีอาหารพร้อมรับประทานที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพของโครงการหลวง มากกว่า 60 รายการ อาทิ ขนมจีนน้ำยาปลาเทร้าต์, ทาร์ตฟักทองญี่ปุ่น, ผงโรยข้าวปลาสเตอร์เจียน, คุกกี้กุหลาบงาหอม เบอร์เกอร์เห็ดพอตโตเบลโล, เห็ดรวมย่างหมาล่า ชุดโปรโมชั่นเช็ตลดสิวผิวใส, ชุดผิวอ่อนวัยไร้ริ้วรอย, ชุดบำรุงเส้นผมลดการขาดหลุดร่วง รายการของแถมพิเศษในงานเมื่อซื้อสินค้าครบจำนวน รวมทั้งการสาธิตอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง โดยเชฟที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เชฟป้อมกระทะเหล็ก การแสดงดนตรี การละเล่นของชนเผ่าต่าง ๆ รวมไปถึงการเปิดรับสมัครลูกค้าสมาชิกโครงการหลวงเป็นครั้งแรกในงาน พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย
และพิเศษสุด สำหรับท่านที่ไม่ได้มาร่วมจับจ่ายสินค้าในงานโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร้านโครงการหลวงทั่วประเทศทั้ง 16 สาขา ยังได้จัดราคาสินค้าเหมือนที่จำหน่ายในงานโครงการหลวง นอกจากนี้โครงการหลวงได้รับความร่วมมือจาก สายการบินนกแอร์ในการโหลดสินค้าโครงการหลวงฟรี 20 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อสินค้าในงานโครงการหลวง 2563 ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 มูลนิธิโครงการหลวง ให้ความสำคัญกับมาตรป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 แบบ New Normal และปฏิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับงานโครงการหลวง 2563 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่