องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง จึงมีการดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ. ตาก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกที่เริ่มดำเนินการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนี้ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ภายใต้โครงการพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด เนื้อที่รวม 126,569 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น พื้นที่คงสภาพป่า 71,122.28 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67 ของพื้นที่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ แปลงเกษตรกร ที่อยู่อาศัยของราษฎร และที่ตั้งของศูนย์ฯ เลอตอ โดยขณะนี้ยังได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ใน 17 หย่อมบ้าน เพื่อแบ่งเป็นพื้นที่เกษตร ตามลักษณะชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความชัน ระดับความสูง และสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามหลักวิชาการ

 

นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังได้พิจารณาเตรียมการสร้างโรงเรือนควบคุมสภาวะแวดล้อมบนดาดฟ้า ของอาคารอารักขาพืช ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ซึ่งกำลังดำเนินการจัดสร้างที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชทดสอบการควบคุมศัตรูพืช โดยความอนุเคราะห์การออกแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปรับแผนการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาติดตั้งบริเวณดาดฟ้าอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแปรรูปพืชสมุนไพรของเกษตรกรและเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยการไฟฟ้าได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการอบแห้ง เพิ่มมูลค่าผลผลิต ตามแผนการสนับสนุน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561-2565 จำนวน 25 โรงเรือน ปัจจุบันก่อสร้างแล้ว 6 โรงเรือน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 โรงเรือน

จากการช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชผลนานาชนิด เกิดผลิตผลผลิตภัณฑ์มากมาย โครงการหลวงจึงได้ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า นอกจากร้านมูลนิธิโครงการหลวง 17 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี แล้ว ยังจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค