การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ซึ่ง มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสังคม สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 400 คน ร่วมประชุม

องคมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมีใจความสำคัญคือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งโครงการหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ช่วยให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีอาชีพ มีความอยู่ดีกินดี มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำลำธาร มุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ และเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งผลมายังชาวเรา และชาวโลก โดยที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชประสงค์นี้ จึงให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2564 เป็นการร่วมประสานประโยชน์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่พื้นที่โครงการหลวง โดยกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ได้แก่ คณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งมีนายอำเภอในพื้นที่เป็นประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และหัวหน้าศูนย์/สถานีของโครงการหลวง ทำหน้าที่เลขานุการ ปัจจุบันพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการหลวง 39 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติในการใช้ประโยชน์ ซึ่งทำให้การสนับสนุนการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยราชการต่าง ๆ คล่องตัว และรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยการพัฒนานั้นต้องมีความเหมาะสม พอดี ไม่มากจนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อเกิดประโยชน์แก่คนเฉพาะกลุ่ม ประชาชนที่เข้าไปท่องเที่ยว จะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง และเกิดการเรียนรู้

หลังจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการหลวงจะเริ่มการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ ที่ครอบคลุมถึง ปี พ.ศ.2570 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ