องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่งของมูลนิธิโครงการหลวง เริ่มดำเนินงาน เมื่อ พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์พืช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และพระราชทานชื่อสถานที่แห่งนี้ใหม่ว่า “สถานีเกษตรหลวงปางดะ” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

ปัจจุบัน สถานีเกษตรหลวงปางดะ ดำเนินงานวิจัย ทดสอบ ปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งขยายพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โดย สถานีฯ ปางดะ ได้จัดทำมาสเตอร์แพลนฟาร์มวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ พื้นที่ 16 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ ส่งเสริมแก่เกษตรกรเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และสร้างรายได้ภายใต้มาตรฐานฟาร์ม รวมทั้งรักษาพันธุ์แท้ของ ไก่เบรส ไก่ฟ้าคอแหวน ไก่กระดูกดำ รวมทั้งพัฒนาสายพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังได้จัดทำสวนป่าสาธิต และแปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่ กว่า 9 ชนิด ในพื้นที่ 366.57 ไร่ เพื่อศึกษาวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้งานปลูกไผ่ในเชิงเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากไม้ การเผาถ่าน และผลิตน้ำส้มควันไม้ โดยองคมนตรีได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ รวมทั้งโรงเรือนขยายพันธุ์เสาวรสปลอดโรค อาโวคาโด องุ่น และอาบิว ผลไม้เขตร้อนที่มีกลิ่นหอมคล้ายละมุด