องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปยัง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สถานีกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง ถือกำเนิดจากการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาหมู่บ้านผาหมอนครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2514 ทรงทราบว่าราษฎรเผ่าม้ง และปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีอาชีพทำนาและปลูกฝิ่น จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้ใหญ่บ้านให้หาทางใช้น้ำจากน้ำตกมาใช้ในการเกษตร ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และหัวพันธุ์แกลดิโอลัส เพื่อสร้างรายได้ทดแทนฝิ่น ใน พ.ศ. 2522 จึงก่อตั้งโครงการหลวงอินทนนท์ขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นสถานีวิจัยและส่งเสริมไม้ดอก ไม้ผล พืชผัก กาแฟ เนื่องจากพื้นที่อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมคือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 600-1400 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 20.40 องศาเซลเซียส และยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง นอกจากงานส่งเสริมพืชเกษตรเขตหนาวแล้ว ยังมีงานประมงที่สูง โดยได้ความร่วมมือกับกรมประมง ในการจัดตั้งหน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงดอยอินทนนท์ และหน่วยวิจัยประมงที่สูงบ้านแม่กลางหลวง และสามารถทดลองเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์ได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2516 เพื่อชดเชยการนำเข้าปลาเรนโบว์เทราต์จากต่างประเทศ และทดลองเลี้ยงปลาสเตอเจี้ยน กุ้งก้ามแดง และปูขน จนสำเร็จในเวลาต่อมา ในการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์มีความจำเป็นต้องใช้น้ำที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม และเป็นระบบน้ำไหล จึงได้มีการผันน้ำจากน้ำตกสิริภูมิเข้าไปใช้ในบ่อเลี้ยง โดยโรงไฟฟ้าขนาดเล็กบ้านขุนกลางซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ติดตั้งระบบสมาร์ทไมโครกริด และนำพลังงานน้ำจากน้ำตกสิริภูมิ ไปผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ รองรับกรณีไฟฟ้าหลักเกิดปัญหา รองรับงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ รวมทั้งผันน้ำไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลาเทร้าต์ โดยระบบสมาร์ทไมโครกริดนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 210 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้า 1,000,000 กิโลวัตต์ ต่อชั่วโมงต่อปี