องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการประสานความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

ในการประชุมประจำเดือนนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อ พ.ศ. 2547 ด้วยเฮมพ์ หรือกัญชง เป็นพืชที่มีประโยชน์ทั้งในเชิงการค้าและการแพทย์ สามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ โดยเมื่อ พ.ศ. 2550 มูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มดำเนินการพัฒนาพันธุ์เฮมพ์เพื่อผลิตเส้นใย และในปี 2563-2564 พัฒนาต่อยอดโดยนำเส้นใยไปทอเป็นผืนผ้า และทดลองตัดชุดพรางทหาร จำนวน 250 ชุด เพื่อทดสอบคุณภาพ ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับกองทัพบก ในระหว่างที่มีการพิจารณาการขออนุญาตการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเทศที่ 5 เฉพาะกัญชง (เฮมพ์) มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดเพื่อการส่งเสริมในอนาคต และพัฒนาสารสกัดจากช่อดอก ซึ่งมีสาร CBD ที่มีสรรพคุณทางยา และสามารถพัฒนาเป็นส่วนผสมในอาหาร เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และต่อยอดเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง พันธุ์ที่เกิดจากการพัฒนาของโครงการหลวงในช่วงแรก คือ พันธุ์ RPF 1-4 และได้มีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่อีก 4 พันธุ์ คือ RPF 5-8 ซึ่งอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ คาดว่าใน พ.ศ. 2565 จะสามารถผลิตพันธุ์สังเคราะห์ ที่มีสาร THC ต่ำ เส้นใยสูง ได้อีก 1 พันธุ์ และใน พ.ศ. 2566 จะสามารถผลิตพันธุ์ที่มีสาร CBD ที่ตั้งเป้าให้มีปริมาณสูงถึง 20% อีกทั้งยังได้ทดลองนำเมล็ดไปผลิตเป็นอาหารเสริมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวง จะได้จัดแสดงผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ในงานโครงการหลวง 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 ธัSwitch to plain text editorนวาคม ที่จะถึงนี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมโครงการหลวง ได้มีการดำเนินโครงการอบรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่โครงการหลวง โดยความร่วมมือของ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ดำเนินโครงการวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวง นำร่องในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 แห่ง โดยการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ 140 คน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในโทษพิษภัยยาเสพติด โดยเริ่มจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน ประกอบกับการเรียนรู้จิตวิทยาวัยรุ่น นอกจากนี้ยังมีการคัดกรองผู้เข้าบำบัดยาเสพติดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โครงการหลวงเข้าไปแก้ไขปัญหาหลัก คือ ยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ 63 ราย แนวทางพัฒนาชุมชนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยเฉพาะในด้านสหกรณ์ ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีจำนวนสหกรณ์ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวมจำนวน 35 แห่ง