องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวง ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรีได้ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านวิศวกรรมในพื้นที่ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโครงการหลวง โดยขณะนี้การสร้างถนน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญได้รับความร่วมมือจากกรมทางหลวงชนบทดำเนินการใน 10 พื้นที่ ในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, อำเภอพร้าว อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ระยะทางทั้งสิ้น 110.778 กิโลเมตร มีความก้าวหน้าร้อยละ 45 รวมทั้งการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการสร้างโรงจักร โดยได้ส่งมอบเครื่องไฟฟ้าสำรอง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับเตรียมติดตั้งในโรงคัดบรรจุและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ผลิตผลมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว และยังดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงคัดบรรจุ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย

  

สำหรับความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดแนวทางดำเนินงานตามโครงการหลวงโมเดล ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ไปพัฒนา แก้ปัญหาการปลูกฝิ่น ความยากจนของราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยองคมนตรีได้เน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญในการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คือ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ โดยจัดทำแปลงสาธิต เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร เพื่อที่จะไม่ต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกพื้นที่ ขณะนี้ ศูนย์ฯ เลอตอ กำลังทำการทดสอบสาธิตการปลูกฟักทองมินิแบบขึ้นค้าง เพื่อเป็นพืชทางเลือกแก่เกษตรกรอีกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ ในการส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน โครงการหลวงเลอตอมีแผนการส่งเสริมกาแฟอาราบิกา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และสามารถปลูกใต้ร่มเงาไม้ป่า สิ่งสำคัญที่สุดที่มูลนิธิโครงการหลวงตระหนัก คือ ป่าจะคงอยู่ได้ ด้วยประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญ ร่วมดูแล รักษา และปลูกเพิ่ม ดังนั้น ปัจจุบันในการดูแลจัดการป่าในพื้นที่โครงการหลวง จึงได้เน้นการส่งเสริมจิตสำนึกของคนในพื้นที่ พร้อม ๆ ไปกับการส่งเสริมปลูกพืชป่าที่สร้างรายได้ เช่น กาแฟ ไม้ผลยืนต้น รวมทั้งการปลูกป่าชาวบ้าน ซึ่งเน้นปลูกไม้โตเร็ว อาทิ เมเปิล กระถินดอย จันทร์ทอง และไผ่ เพื่อเป็นป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ เป็นป่ากินได้ ป่าฟืน ป่าใช้สอย และประโยชน์อย่างที่สี่ คือ ได้ป่าอนุรักษ์เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร เกิดประโยชน์ทั้งแก่คน และพื้นที่โดยรวม การดำเนินงานของศูนย์ฯ เลอตอนั้น จึงเป็นการสะท้อนภาพการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพื้นที่ดำเนินการแห่งแรกของโครงการหลวง คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และแห่งอื่นๆ ที่มีความยากลำบาก และต้องปรับกระบวนการทำงานเป็นระยะตามปัญหาที่พบหน้างาน ประกอบกับการเป็นผู้นำการผลิตพืชคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค มูลนิธิโครงการหลวงจึงต้องรักษาบทบาทหน้าที่สำคัญนี้ โดยมุ่งวิจัย พัฒนา และต่อยอด สร้างคุณภาพผลิตผลผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน

จากผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ของโครงการหลวง ได้มีราษฎรในเขตหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้องขอความช่วยเหลือจากโครงการหลวงมากขึ้น โดยขณะนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) หน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน และขยายผลงานของโครงการหลวงไปในพื้นที่สูงอื่น ได้เตรียมเข้าไปสำรวจพื้นที่ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือในรูปแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงต่อไป

และเป็นประจำทุกปีที่มูลนิธิโครงการหลวงจะจัดงานประจำปีเพื่อเผยแพร่ผลงาน และจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ จำนวนกว่า 1,300 รายการ แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง โดยในปีนี้มีกำหนดจัดงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 กิจกรรมภายในงานปีนี้มีความแตกต่างจากทุกปี คือ จะมีการจัดฐานเรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ได้เข้าชมและร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบทั้งความรู้ และความสนุกสนาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถติดต่อขอเข้าชมแบบหมู่คณะล่วงหน้าได้ที่สำนักงาน มูลนิธิโครงการหลวง ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ

มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่ โทร 05 3324 001-4 ต่อ 104, 108
กรุงเทพฯ โทร 0 2579 4747


แปลงส่งเสริมกาแฟอาราบิกา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

แปลงส่งเสริมกาแฟอาราบิกา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ