องคมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมราษฎรเผ่าม้งประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น ในปี พ.ศ. 2527 ชาวบ้านได้ส่งหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานราชการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 โครงการหลวง จึงเข้าไปสำรวจพื้นที่ และจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ใน ปีพ.ศ. 2528 โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการได้แก่ กรมประชาสงเคราะห์ กรมพัฒนาที่ดินเขต 6 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันโครงการหลวงม่อนเงาะ มีประชากรในความรับผิดชอบจำนวน 7 หมู่บ้าน ประชากร รวม 566 ครัวเรือน 2,096 คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และคนพื้นเมือง

โครงการหลวงม่อนเงาะดำเนินงานทดสอบสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยจัดทำแปลงสาธิตการปลูกวานิลลา กล้วยไม้ ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร โดยมี ฟักทองญี่ปุ่น เป็นพืชส่งเสริมหลัก ด้วยเทคนิคการปลูกแบบเข้าแถว เพื่อการควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี คอสสลัด กะหล่ำปลี
อาโวคาโด เสาวรส รวมทั้งไม้ดอก ได้แก่ ซิมบิเดี้ยม แวนด้า รองเท้านารี และยังมีชา กาแฟ และ
เห็ดหลินจือ โดยเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 259 ครัวเรือน ผลผลิตมีมูลค่ากว่า 17.8 ล้านบาท สร้างรายได้เฉลี่ยแก่เกษตรกรในปี 2563 จำนวน 70,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีรายได้ 90,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จากการปรับแผนการผลิตเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และยังส่งเสริมงานจักสานจากใบก้อ ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นเป็นอาชีพนอกภาพเกษตร

โครงการหลวงม่อนเงาะ ยังส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มออมทรัพย์ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาเยาวชนและเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานกับหน่ายงานในพื้นที่ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ดำเนินโครงการสร้างป่า โดยพื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีการบุกรุก และยังมีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างฝายชะลอน้ำ ขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำ และระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรเพื่อใช้ในฤดูแล้ง ก่อนเดินทางกลับ องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน โรงผลิตเห็ด แปลงผลิตวานิลลา และแปลงผลิตฟักทองญี่ปุ่น