องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสถานีวิจัยดอยปุย ดำเนินการโดยคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีภารกิจหลักในการสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวง

ศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ดำเนินงานด้านการวิจัย ทดลอง และขยายพันธุ์ไม้เมืองหนาวต่างๆ ต่อมาในปี 2514 โครงการหลวงได้รับการสนับสนุนสายพันธุ์เห็ดหอมและเห็ดหูหนูจากต่างประเทศโดยได้เริ่มวิจัยเพาะปลูกบนดอยปุยพบว่าสามารถเพาะเลี้ยงและให้ผลผลิตได้ดี ปัจจุบันศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุยมีพันธกิจหลักคือเป็นแหล่งเก็บรักษาผลิตและขยายหัวเชื้อเห็ดให้แก่เกษตรกรโครงการหลวงโดยทางศูนย์ฯ ได้มีห้องปฏิบัติการมาตรฐานสำหรับการแยกเชื้อเห็ดโดยเฉพาะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งปัจจุบันโครงการหลวงได้ผลิตเห็ดเขตหนาวหลายชนิด เช่น เห็ดพอตโตเบลโล่ เห็ดหอม เห็ดปุยฝ้าย เห็ดตระกูลนางฟ้า เห็ดที่มีสรรพคุณทางยา เช่น เห็ดกระถินพิมาน เห็ดนมเสือ และเห็ดถังเช่า สามารถจำหน่ายเป็นเห็ดสดเพื่อบริโภคและใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่อไปได้

   

จากนั้นองคมนตรีได้เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาเฟินตัดใบและเฟินกระถางซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการวิจัยเฟินเศรษฐกิจเพื่อปลูกทดแทนฝิ่น โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง และภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 ต่อมาได้ขยายพื้นที่การผลิตไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง) ในปี พ.ศ. 2532 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการพัฒนาเฟินเศรษฐกิจ

ปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยเป็นหลัก มีหน้าที่สำรวจ เก็บรวบรวมพันธุ์เฟินหายาก ปรับปรุง พัฒนา และขยายพันธุ์เฟินหายากและชนิดใหม่ รวมแล้วมากกว่า 500 ชนิด ทำการผลิตเป็นเฟินกระถางและเฟินตัดใบเพื่อการค้า อาทิ กูดกินยักษ์ ที่นำส่วนยอดมาประกอบอาหารได้ มีคุณค่าทางอาหารสูง เฟินรัศมีโชติ เฟินลูกผสมพันธุ์ใหม่ล่าสุดของโครงการหลวง เฟินกนกนารีอิโดนีเซีย เฟินกนกนารีใบตั้ง นอกจากนี้สถานีวิจัยดอยปุยยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้แก่ นิสิต นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป