องคมนตรีประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 3 ไตรมาส

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมรับฟังรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิโครงการหลวง ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) โดยสรุปการดำเนินงานของโครงการหลวงยังคงมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน เกิดผลไปยังประชาชนบนพื้นราบ และเป็นแบบอย่างการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวโลก โดยเป้าหมายหลักของโครงการหลวงคือ การวิจัยพืชเพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการหลวงดำเนินการวิจัย 11 หมวดงาน 49 โครงการ เกิดองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมเกษตรกร อาทิ การส่งเสริมเกษตรกรสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ปลูกคีนัวพันธุ์ใหม่ซึ่งโครงการหลวงได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้ว 2 สายพันธุ์คือ พันธุ์เหลืองห้วยต้ม พันธุ์แดงปางดะ และมีการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องระเหยสารสกัดจากตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะห์สารตกค้างด้วยท่อลมร้อน ขยายผลเครื่องต้นแบบจำนวน 6 เครื่องไปใช้ยังสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 6 แห่ง รวมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำสตรอว์เบอร์รี และอายุการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์กล่องปลอดเชื้อไปต่อยอดปรับใช้กับบรรจุภัณฑ์กล่องน้ำผลไม้ดอยคำและในปลายปีงบประมาณ 2563 โครงการหลวงยังมีแผนขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และจดสิทธิบัตรผัก และไม้ดอก อีก 5 เรื่อง

จากผลงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 นี้ ได้มีจัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีจำนวนพืชอาหารได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร ทั้งพืชผัก สมุนไพร ไม้ผล กาแฟ ชา พืชไร่ และข้าวรวม 264 ชนิดพืช มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์59 ชนิด มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ จากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่และไก่เนื้อ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารคัดบรรจุผลผลิต จากกระทรวงสาธารณสุข39 แห่งมาตรฐานHACCPและCODEX จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 12 แห่ง

ในการผลิตพืชโครงการหลวงส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และสารปลอดภัยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการนำไปใช้ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ รวมกว่า2หมื่นหน่วย และมีปริมาณการใช้สะสมในรอบ 8 เดือน รวมกว่า 1 แสนหน่วย เกินประมาณการณ์ของแผนที่ตั้งไว้และจะเพิ่มการผลิตเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ในการพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป้าหมาย 217 ชุมชนดำเนินการแล้ว 105 ชุมชน และยังได้รับความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง14 แห่ง นอกจากนี้ได้สนับสนุนกองทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดหาสถานศึกษาวิชาชีพ ณ โรงเรียนพระดาบสแก่เยาวชนชาวเขา6 รายเพื่อสนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ด้วยโครงการหลวงดำเนินงานบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของประเทศ จึงมีการวางแผนงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน วางแผนการใช้ประโยชน์ จัดระเบียบพื้นที่อย่างเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ เพื่อนำไปสู่โมเดลการใช้ประโยชน์พื้นที่ ขยายผลไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศมีการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกในแปลงเกษตรเพื่อป้องกันดินทะลายส่งเสริมเกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยพืชสดในแปลงเกษตร ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ และป่าชาวบ้าน ตามแนวทางพระราชทาน ป่า 3 อย่างประโชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างถูกต้องจากผลของการส่งเสริมจึงเกิดผลิตผลผลิตภัณฑ์จำหน่ายแก่ประชาชน สามารถลดการนำเข้า และส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศได้บริโภคผลิตผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพ