องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2563


วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

องคมนตรีได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเดินทางและการขนส่งของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อสำรองในกรณีไฟฟ้าดับ และจากการดำเนินงานกว่า 50 ปีของโครงการหลวง ก่อเกิดผลการพัฒนาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รูปแบบการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวง ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่า เป็นโมเดลของการพัฒนาทางเลือกที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ต่อยอดไปใช้พัฒนาในพื้นที่สูงในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา และภูฏาน องค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ รวมทั้งพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งสถานีวิจัย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีผู้เข้าเรียนรู้เฉลี่ยปีละกว่าแสนคน และผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ในวาระครบรอบ 50 ปี เมื่อเดือนธันวาคม 2562 จึงเกิดแนวทางในการจัดตั้ง “สถาบันเรียนรู้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการหลวงโมเดล หรือ แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาพืชทางเลือกทดแทนฝิ่นอย่างสันติวิธี ภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา และต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน ดังพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างประโยชน์ทั้งแก่ชาวเขา ชาวเรา ชาวโลก ในการดำเนินการจะพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ จัดระบบการเรียนรู้ทางไกล การฝึกอบรม และการศึกษาวิจัยขั้นสูงสำหรับนักวิชาการ นักพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่น ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการจัดตั้งและการบูรณาการความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ เพื่อผลักดันให้แนวทางพระราชทาน และองค์ความรู้เหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านสถาบันเรียนรู้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนการดำเนินการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM สำหรับสินค้า 9 รายการ ได้แก่ ปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน 3 ชนิด ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปลาฟิต วัสดุเพาะกล้า วัสดุปลูก ชุดสารละลายธาตุอาหารพืช รวมทั้งวัสดุปรับปรุงดิน ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการมากขึ้น เพื่อยกระดับสินค้าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ รองรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านพืชอินทรีย์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการผลิตกาแฟแคปซูล ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยม สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ โครงการหลวงได้ทดลองผลิต และทดสอบรสชาติแล้ว พบว่า กาแฟแคปซูลตัวอย่างซึ่งเป็นกาแฟเฉพาะถิ่นจากแหล่งผลิตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และเป็นพืชสำคัญในการสร้างป่า ได้รับการยอมรับทั้งแบบคั่วเข้มและคั่วกลาง โดยสามารถใช้ได้กับเครื่อง Nespresso compatible ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าวัยทำงาน ที่ต้องการความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากในการชง และยังคงรสชาติกาแฟสด โครงการหลวงได้มีแผนเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ในงาน “โครงการหลวง 51” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่. 6-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด

 

รายการสินค้า 9 รายการ ที่ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM 

ตัวอย่างกาแฟแคปซูลโครงการหลวง