องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม  2563

ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มีนาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง โดยการประชุมนี้ถือเป็นวาระสำคัญของหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น และสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวง จะได้ทำความเข้าใจ ติดตาม และแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายงานของโครงการหลวงโดยนำรูปแบบการพัฒนาแบบโครงการหลวงไปปรับใช้ในพื้นที่สูงแห่งอื่นๆในประเทศในชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขณะนี้มีโครงการจำนวน33 แห่งใน 8 จังหวัดในปี 2562 พื้นที่ดำเนินงานใน 3 จังหวัด ได้รับรางวัลเลิศรัฐด้วยวิธีการส่งเสริมโดยให้ผู้นำชุมชนเป็นแกนนำการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่โครงการและมีการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อบริหารการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ศูนย์พัฒนาที่ดินโครงการหลวงหน่วยงานภายใต้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานสนับสนุนโครงการหลวงในการปรับปรุงดิน ให้ความรู้อบรมหมอดินอาสาส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ให้กับเกษตรกร

สำหรับการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการหลวงดำเนินงานในรูปแบบคณะทำงาน ร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่  ซึ่งองคมนตรีได้เน้นย้ำการดำเนินงานโดยยึดตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่คณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563  ในเรื่องคนอยู่กับป่า จะต้องดำเนินการตามแนวพระราชดำริที่รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้คือ การจะรักษาความอุดมสมบรูณ์ของป่าอย่างยั่งยืน ต้องให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันดูแลรักษาป่า ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าไปสำรวจ ดัดแปลงภูมิประเทศพัฒนาธรรมชาติให้ดีขึ้นโดยไม่เสียหาย รักษาธรรมชาติเดิมที่เกื้อกูลอยู่แล้วตั้งเป้าหมายมีกรอบขอบเขตและแนวทางทำงานอย่างชัดเจนเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และ 6 หน่วยงานภายใต้สำนักงานปปส. ซึ่งร่วมทำงานกับโครงการหลวงมาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ในปี 2563 นี้ ได้จัดอบรมให้ความรู้การป้องกัน บำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวงแล้วจำนวน ๔ แห่งจัดอบรมเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำสู่การทำงานแบบเครือข่ายเพื่อขจัดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าเกอะญอโพ พัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิต้านทานด้านยาเสพติดแก่เยาวชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและในพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้โครงการหลวงยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนา “แผนชุมชน”อบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ “เสริมสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุข”ในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนำทางชุมชนสู่การเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ

มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ร่วมมือในการสนับสนุนการก่อสร้างเพื่อพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงป่าเมี่ยง ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่ผลิตปลาเทร้าต์ นอกจากเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเย็นที่ไหลผ่านแล้ว น้ำจะต้องบริสุทธิ์ไม่มีการปนเปื้อนซึ่งเป็นการทดสอบระบบนิเวศน์ของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี