งคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงเดินทาง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เป็นครั้งแรก จึงทรงทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขา ซึ่งมีอาชีพทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา มีการถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ประกอบกับเส้นทางคมนาคม ยากลำบาก จึงมีพระราชดำริให้โครงการหลวงเข้าไปพัฒนาโดยนำพืชเขตหนาว ส่งเสริมเพื่อทดแทน การทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาตามแนวลำห้วย สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าสนสองใบและสนสามใบ ซึ่งมีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งต้นกำเนิด ของแม่น้ำแม่แจ่ม เดิมประชากรในความรับผิดชอบมีจำนวน 10 หมู่บ้าน 7 หย่อมบ้าน รวม 2,337 ครัวเรือน เป็นชาวม้งและปกาเกอะญอ ปัจจุบันได้ขยายงานส่งเสริมอาชีพออกไปอีก 8 หมู่บ้าน 3 หย่อมบ้าน 2,132 ครัวเรือน โดยประชากรเป็นชาวปกาเกอะญอ และลีซู โดยที่โครงการหลวงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนา คุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ภายใต้มาตรฐาน GAP และ ระบบมาตรฐานอินทรีย์ ปัจจุบันศูนย์ฯ วัดจันทร์ มีเกษตรกรสมาชิก จำนวน 620 ราย ปลูกพืชผัก ไม้ผล กาแฟ จำนวน 25 ชนิด พื้นที่ปลูกพืชรวม 806.25 ไร่ ผลผลิตหลักของศูนย์ฯ ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น กะหล่ำปลีรูปหัวใจ กะหล่ำปลีแดง ถั่วลันเตาหวาน อาโวคาโด พลับ บ๊วย เสาวรส เคพกูสเบอร์รี กาแฟอาราบิก้า และไก่เบรส

นอกจากการส่งเสริมด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้แล้ว ศูนย์ฯ วัดจันทร์ ยังส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน ตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และรวมกลุ่ม อนุรักษ์งานหัตถกรรม จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ มุ่งเน้นพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อให้เป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต และมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด ดำเนินโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด พัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนชาวเขา

องคมนตรียังได้มอบนโยบาย ให้กับหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุม โดยเน้นการทำงาน แบบบูรณาการเพื่อสนองพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นในการทำการเกษตร เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง

ภายหลังเสร็จสิ้นการ ประชุมองคมนตรีได้เข้าชมกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการนำผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ และสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ปลอดภัยไปใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงสาธิตผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านเด่น จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพวัดบ้านจันทร์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ ฝึกสอนและพัฒนาฝีมือให้กับสมาชิก เพื่อสร้างรายได้และอนุรักษ์ผ้าทอกระเหรี่ยงแบบโบราณ จนผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มสามารถเป็นสินค้าชุมชนระดับ OTOP ของอำเภอ ก่อนเดินทางกลับองคมนตรี ได้แวะสักการะพระพุทธรูปในอุโบสถวัดบ้านจันทร์ ซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมากว่า 300 ปี และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา