องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยนำพืชเขตหนาวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ไปส่งเสริม และให้คำแนะนำการเพาะปลูกพืชที่ถูกวิธีแก่เกษตรกร ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 หมู่บ้าน 94,524 ไร่ ประชากร 1,610 ครัวเรือน รวม 4,167 คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ลีซูและคนพื้นเมือง ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ชา กาแฟ และปศุสัตว์ จำนวน 20 ชนิด ผลผลิตหลัก ได้แก่ ถั่วแขก แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วลันเตาหวาน มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือเทศเชอรี่แดง เสาวรส กาแฟ และชา

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ แม่แพะ ยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการของเกษตรกร พิกัดแปลงและระบบการจัดการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรให้อยู่ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน ดำเนินมาตรการลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรที่สูง ด้านการปลูกผักภายใต้โรงเรือนไม้ไผ่ การแปรรูปชาอินทรีย์ และชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมองคมนตรีได้ได้ร่วมปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ภายในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มชุมชน อาทิ กลุ่มผ้าทอ กลุ่มแหนม กลุ่มน้ำพริกตาแดง กลุ่มน้ำพริกลาบ กลุ่มไม้กวาด กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรก่อนเดินทางกลับ