องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีคณะทำงานอาสาสมัคร หัวหน้าสถานีวิจัยศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม

ในวาระแรกของการประชุมองคมนตรีประธานการประชุม ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม การทำงานของโครงการหลวงที่ประสบผลสำเร็จจนกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูง และกำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นแบบอย่างการพัฒนาทางเลือกสู่ความยั่งยืนในเวทีโลก เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดัน ให้การดำเนินงานสำเร็จจนกลายเป็นต้นแบบ โครงการหลวงโมเดล ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ทำงานตลอด 50 ปี ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ฝิ่น การทำเกษตรแบบเลื่อนลอย และการทำลายสิ่งแวดล้อม ในภาวะของสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง และภัยแล้งที่จะเข้ามาคุกคามประเทศไทยเร็วกว่าทุกปี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือหนึ่งในหน่วยงานร่วมบูรณาการ ได้ให้คำแนะนำในการรองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการเก็บน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งทางโครงการหลวงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน และยังมีหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ถือว่าเป็นด่านแรกในการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะส่งผลมาสู่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ราบ เนื่องจากเป้าหมายสำคัญ คือ การผลิตพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปี 2563 นี้ การส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ จะเน้นความเข้มข้นของการดูแลในเรื่องระบบมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือแก่ผู้ผลิต ผู้บริโภค มุ่งผลิตวัตถุดิบและอาหารที่มีคุณค่าปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และยังมีนโยบายที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆ แบบอย่างและหลักการส่งเสริมการผลิตพืชที่ปลอดภัยของโครงการหลวง เผยแพร่ออกไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ ในพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อที่ชาวไทยจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยในทุกรูปแบบ