วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง” บทบาทของมูลนิธิโครงการหลวงในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีครั้งที่ 10 โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งได้มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่