โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้นในพื้นที่ม่อนแจ่ม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เสริมสร้างความรักสามัคคีของราษฎรในพื้นที่ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในอำเภอแม่ริม บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้นำชุมชน และราษฎรชุมชนบ้านหนองหอยเก่า จำนวนกว่า 350 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,650 ต้น

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรแก่ราษฎรชาวเขาเผ่าม้งทดแทนการปลูกฝิ่น การดำเนินการส่งเสริมอาชีพแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยการส่งเสริมการเกษตรในระบบอนุรักษ์แบบขั้นบันได สภาพภูมิประเทศในจุดที่เคยเป็นไร่ฝิ่นและที่รกร้าง ได้เปลี่ยนแปลงเป็นแปลงผัก ผลไม้เขตหนาว เกษตรกรชาวเขาเริ่มมีรายได้มั่นคง สร้างที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยได้เริ่มส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน ตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง โดยการปลูกไม้โตเร็ว อาทิ การบูร เมเปิลหอม กระถินดอย จันทร์ทองเทศ นางพญาเสือโคร่ง และไผ่ต่าง ๆ รวมทั้งยังปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อทดสอบพันธุ์ เช่น พีช พลับ บ๊วย ในพื้นที่บริเวณโดยรอบม่อนแจ่ม ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้าง และได้รณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยรอบหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จะมีภารกิจในการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนชาวเขาในพื้นที่เพื่อความอยู่ดีกินดี แล้วสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ชุมชนรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธาร ตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิโครงการหลวง ดังนั้นมูลนิธิโครงการหลวง โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยจึงได้จัดกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่ขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และในปีนี้ซึ่งเป็นปีมหามงคลและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ขึ้น และมีแนวคิดที่จะปรับพื้นที่บริเวณม่อนแจ่มให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกป่าในระบบวนเกษตร ภายใต้แนวคิดการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป โดยแบ่งพื้นที่เป็น แปลงปลูกป่าชาวบ้าน 4.7 ไร่ แปลงทดสอบพันธุ์ไม้ผล 3.1 ไร่ แปลงปลูกป่าชาวบ้านในระบบวนเกษตร 1 ไร่ แปลงปลูกป่าชาวบ้านร่วมกับพืชสมุนไพร 5.8 ไร่ แปลงไม้ผลยืนต้นที่ให้ผลและดอก 3.6 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ อีก 1.6 ไร่ 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จาก หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา หน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้ และกล้าไม้จากโครงการป่าชาวบ้าน มูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ ซิลเวอร์โอ๊ค อาโวคาโด มะคาเดเมีย เกาลัดจีน กาแฟอาราบิก้า สมุนไพรต่าง ๆ ไม้ป่าท้องถิ่น จันทร์ทองเทศ กระถินดอย และไผ่รวก ในอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่ป่าตัวอย่าง มีระบบนิเวศน์ที่มีความสมดุลธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและผืนป่า จากนั้นในเวลา 13.30 น องคมนตรีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย โดยการบูรณาการร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งยังได้ให้แนวนโยบายในการทำงานเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความอยู่ดี กินดี และความผาสุกแก่ราษฎรในพื้นที่ ดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว