องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน

เวลา 08.00 น. องคมนตรีประธานการประชุม ได้ให้นโยบายสำคัญในการทำงานเพื่อสนองตามพระราชประสงค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้อง แก่หัวหน้าสถานีวิจัยและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 39 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ เน้นย้ำทุกคนให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยให้ความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสำรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ ทั้งพื้นที่ตั้งสถานี/ศูนย์ดำเนินการ รวมทั้งพื้นที่จัดสรรแก่เกษตรกร เพื่อให้การใช้พื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชนเขานั้น ถือเป็นแนวทางสำคัญที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ เมื่อมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมพืชเขตหนาวแก่เกษตรกรชาวเขาแล้ว จึงจำเป็นต้องช่วยเหลือพวกเขาโดยดำเนินการจัดการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตผลจากแปลงของเกษตรกรเหล่านั้น ขณะนี้ นอกจากช่องทางจำหน่ายในร้านโครงการหลวงที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี และเชียงราย รวม 17 สาขา และการจำหน่ายผ่านตลาดกลุ่ม Modern trade ได้แก่ ซูเปอมาร์เก็ตต่าง ๆ แล้ว มูลนิธิฯ ยังได้เริ่มทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 พบว่าประชาชนให้ความสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านมือถือบนแอพพลิเคชั่น line@ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพของโครงการหลวงได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มูลนิธิฯ จึงมีแผนจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อื่นที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป อีกทั้งยังกำหนดจัดงานโครงการหลวง 50 ในวาระครบรอบ 50 ปี ขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้างเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพ ฯ ซึ่งจะมีผลิตผลผลิตภัณฑ์มากมายจำหน่ายในงานมากมายจำหน่ายในงาน


ด้านการดำเนินงานพัฒนาสังคมนั้น มูลนิธิโครงการหลวงเน้นการดำเนินงานพัฒนาชุมชนโครงการหลวงไปสู่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงที่ยั่งยืน วางรากฐานการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้ดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พัฒนาไปสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนรู้งานโครงการหลวงที่ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายสำคัญของมูลนิธิโครงการหลวงในขณะนี้ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนและเป็นไปตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝน มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้มีแผนจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝก โดยการสนับสนุนของศูนย์พัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป้าหมายรวมจำนวน 10,800,000 กล้า เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูฝน ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 10 แห่ง รวม 4,091 ไร่ นอกจากนี้การดำเนินโครงการต้นแบบการกักเก็บก๊าซคาร์บอนและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยความความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนำร่องที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี 2558-2560 นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดการดูแล รักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปลูกป่าเพื่อการกักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน เน้นหลักการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ตามแนวทางการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูก และเป็นป่าต้นน้ำลำธาร จึงสามารถเป็นต้นแบบและขยายไปยังพื้นที่สูงแห่งอื่น ๆ ต่อไป