การประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานในระยะต่อไป มุ่งสู่เป้าหมายตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานของมูลนิธิโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเวลา 2 วันนี้ ในวันแรก (4 กรกฎาคม 2562) คณะผู้ร่วมประชุมนำโดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าอาข่า คะฉิ่น ลัวะ และลาหู่ โดยได้ติดตามการดำเนินการด้านการชลประทาน พื้นที่ศูนย์ฯ หนองเขียวยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร และการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้คณะยังได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงดาว ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรปริมาณสูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้นำรูปแบบการพัฒนาแบบโครงการหลวงไปถ่ายทอดแก่ราษฎรในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถือเป็นหมู่บ้านนำร่องในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสม โดยพื้นที่เพาะปลูกรับน้ำจากเหมือง และฝาย วันรุ่งขึ้น (5 กรกฎาคม 2562) ผู้ร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวง กรม หัวหน้าสถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมกว่า 100 คน ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่โดย พลโทสาธิต ศรีสุวรรณรองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ของมูลนิธิโครงการหลวง จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระดมความคิดทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท พร้อมกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาให้มีความอยู่ดีมีสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู อย่างยั่งยืน