โครงการหลวงเตรียมจัดการประชุมนานาชาติในวาระครบรอบ 50 ปี ควบคู่กับการจัดงานประจำปี "โครงการหลวง 2562" ณ อุทยานหลวง ราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม 2562

 

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ในวาระโครงการหลวงครบรอบ ๕๐ ปี ในปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัด ประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยจากมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมนานาชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร พระราชทานโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงเพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา และยังเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี ที่สอดรับกับเป้าหมายของสหประชาชาติ (sustainable development goals : SDGs) รวมทั้งเกิด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากองค์การระหว่างประเทศ และประเทศต่าง ๆ มากกว่า ๓๐๐ คน