องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนจำนวนกว่า 100 คน

องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง,ศูนย์อุตุนิยมวิทยา และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การเตรียมกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ จำนวนกว่าสิบล้านกล้าซึ่งจะเริ่มดำเนินการในกลางเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ความคืบหน้าการสร้างระบบส่งน้ำชลประทานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 11 แห่ง การก่อสร้างเส้นทางลำเลียงในพื้นที่ 7 ศูนย์ รวม 75 กม.

มูลนิธิโครงการหลวงยังให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทุกชนิด โดยขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศจำกัดการใช้ การกำหนดฉลาก และภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่เกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต และ พาราควอต และห้ามใช้ในพื้นที่ปลูกผักหรือสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผนกงานอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านอารักขาพืชของมูลนิธิฯ ให้ถูกต้องตามกฎประกาศกระทรวง และสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีข้อกำหนดห้ามใช้สารทั้ง 3 ชนิด ในพื้นที่โครงการหลวงโดยเด็ดขาด และให้เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสอดส่องดูแลการใช้สารเคมีต้องห้ามของเกษตรกรโดยรอบพื้นที่ ทั้งนี้หมอพืชโครงการหลวงได้เตรียมจัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงต่อไป

จากนั้นองคมนตรีได้รับฟังความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกองทุนโครงการพัฒนาทดสอบและผลิตเห็ดเขตหนาว ซึ่งได้ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงอบแห้งรูปแบบใหม่ คือ ชาเห็ดหลินจือ (Lingzhi Mushroom Tea) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงบด บรรจุซองขนาด 2 กรัม ต่อการต้มน้ำ 1 ลิตร เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการดื่ม และได้รับประโยชน์จากสารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) อย่างเต็มที่โดยสารนี้มีคุณสมบัติในการปกป้องตับปรับระบบภูมิคุ้มกัน ลดน้ำตาลในเลือด และต้านการเกิดหลอดเลือดใหม่ในมะเร็ง โดยชาเห็ดหลินจือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โครงการหลวงพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงอบแห้ง ที่ผู้บริโภคต้องนำไปต้มก่อนรับประทานซึ่งจะได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชาเห็ดหลินจือแดงบรรจุซอง ในงานโครงการหลวง 50 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ จากนั้นจะมีจำหน่ายในร้านโครงการหลวงทุกสาขา

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ยังเน้นย้ำการทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตรซึ่งเป็นการทำงานบนพื้นฐานตามหลักวิชาการ เป็นมาตรฐาน และทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนบนพื้นที่สูง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณตลอด ๕๐ ปี ทำให้เกิดผลสำเร็จวัดได้ด้วยการอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่สูง และการมีผลิตผลเขตหนาวบริโภคกันในประเทศมากมาย โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ ๓๙ และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชกาลปัจจุบัน ที่ดำเนินงานตามรูปแบบความสำเร็จของโครงการหลวงที่ผ่านมานับตั้งแต่กำเนิดสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ส่วนสำคัญของความสำเร็จนี้ยังเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของเหล่าอาสาสมัครนักวิชาการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย การสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชน และหน่วยราชการต่างๆ โดยขณะนี้โครงการหลวงและหน่วยราชการยังร่วมกันดำเนินการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่บริเวณด้านหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง โดยการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อการศึกษา รวมทั้งพันธุ์ไม้โตเร็ว พร้อมทั้งปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาไม้ และปรับพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมและออกกำลังกายแก่คนในชุมชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางไปชื่นชมธรรมชาติ พันธุ์ไม้สวยงาม และศึกษาเรียนรู้งานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งอื่นๆ ได้เช่นเคย