องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 9/ 2562 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งติดตามและรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง อาทิ การสร้างถนนโดยในปีงบประมาณ 2562 กรมทางหลวงชนบทดำเนินการสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 7 แห่งในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่มอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวมระยะทางทั้งสิ้น 94.826 กิโลเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าสาย Main เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกไฟดับในบริเวณดอยอินทนนท์

นอกจากนี้องคมนตรียังได้พิจารณายกร่าง “โครงการหลวงโมเดล..การปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของโครงการหลวงตลอดการดำเนินงานในระยะเวลา 50 ปีที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด ความยากจนแร้นแค้น เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการหลวง รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง บทเรียนจากองค์ความรู้และนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงที่เกิดขึ้นมาตลอด 50 ปี นี้ นับเป็นรูปแบบทางเลือกที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาแก่พื้นที่สูงแห่งอื่น ๆ ในโลก และยังสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ(UN : Sustainable Development Goals–SDGs)

นอกจากนี้องคมนตรียังได้พิจารณาการขอขึ้นทะเบียนอย.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้าอบแห้งซึ่งเป็นพืชที่พบได้ในป่าดิบชื้นโดยเฉพาะป่าดิบเขา ในระดับความสูง 1,400 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเป็นพืชเฉพาะถิ่น โครงการหลวงจึงส่งเสริมแก่เกษตรกรของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ปัจจุบันมีปริมาณผลผลิตสด 12,000 กิโลกรัมต่อปี สามารถแปรรูปเป็นปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้าอบแห้งได้ประมาณ 2,000 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า เป็นพืชเฉพาะถิ่น ไม่มีข้อมูลการวิจัยทางการแพทย์เพียงพอ ส่งผลให้ยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อพืชที่ อย.อนุญาตตามกฎหมาย แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพสูงอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โครงการหลวงจึงจะยื่นคำร้องขอทบทวนพืชชนิดใหม่ในบัญชีพืชที่ อย.อนุญาตผลิต เพื่อขอขึ้นทะเบียน อย.ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้าอบแห้ง ในตราโครงการหลวงซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรชาวเขามีรายได้จากพืชเฉพาะถิ่นเพิ่มขึ้นสรรพคุณที่สำคัญคือ ช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ร้อนใน บำรุงกำลัง ต้านความเมื่อยล้า ลดการเกิดต้อกระจก ลดความดันโลหิต และลดน้ำตาลในเลือด