การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางเข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขับเคลื่อนการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน

วาระแรกของการประชุมองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน"จากนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบโล่รางวัลแก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 12 แห่ง ซึ่งได้รับรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำในระดับดีเยี่ยม 11 ชุมชน และระดับดีมาก 1 ชุมชน การดำเนินโครงการชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเพื่อให้ชุมชนโครงการหลวงตื่นตัวและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเกิดสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยลดกิจกรรมการดำรงชีวิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ดำเนินงานในระยะแรก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559ร่วมกับชุมชนโครงการหลวง 12 แห่ง ในพื้นที่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 11 แห่งมีแผนการดำเนินงานตลอดโครงการเกี่ยวข้องใน 4 มิติการพัฒนา ได้แก่มิติที่ 1 การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายมาตรฐานอาหารปลอดภัย มิติที่ 2 การฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง มิติที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยชุมชนที่ดี และ มิติที่ 4 การสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เองจากการเข้าตรวจประเมินชุมชนของคณะทำงาน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562 มีผลการตรวจประเมินในระดับดีเยี่ยมจำนวน 11 ชุมชน และดีมาก 1 ชุมชนถือได้ว่ามูลนิธิโครงการหลวงเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโครงการแรกของประเทศไทยและในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะขยายผลการดำเนินงานระยะที่สอง ไปยังพื้นที่ชุมชนโครงการหลวงอีก 9 แห่งต่อไป

จากนั้น องคมนตรีได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่ครบวาระการปฏิบัติงานและรับฟังรายงานการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน โดยนำปุ๋ยปลาปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำหมักไส้เดือนดิน มาทำการปรุงสูตรใหม่ให้เป็นสารละลายอินทรีย์สำหรับปลูกพืชออร์แกนิคส์ไฮโดรโพนิคส์ทำให้โครงการหลวงสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อปุ๋ยจากภายนอก และจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพได้ในราคาถูก พืชผักที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ศูนย์อารักขาพืชได้เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่โครงการหลวงในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะส่งผลต่อการระบาดของแมลง โดยเฉพาะแมลงกลุ่มปากดูดและปากกัดชนิดพืชที่เฝ้าระวัง ได้แก่ ผักตระกูลกะหล่ำ ผักตระกูลสลัด มะเขือเทศ พีช ราสเบอร์รี และชนิดศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวัง คือ หนอนใยผัก เพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ผัก แมลงหวี่ขาว ไร เพลี้ยไฟ